KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kamu Hizmet Standartları

 
Sıra NoHİZMETİN ADIBAŞVURUDA İSTENEN BELGELERHİZMET TAMAMLAMA SÜRESİ          (EN GEÇ)
12863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmazlara ilişkin başvuruların değerlendirilmesi1-Dilekçe                                                                        
2-Söz konusu taşınmaza ilişkin kadastral bilgiler
3-Başvuru sahibinin adres ve TC Kimlik Numarasının mevcut olması.
Rutin İşlem
2Bilgi Edinme BaşvurularıTalep yazısı15-30 gün
3Dilekçe Hakkının Kullanılması kapsamında gerçek veya tüzel kişi talepleriTalep yazısı3 ay
4Şikayet DeğerlendirmesiResmi yazı, dilekçe, e-posta yoluyla15-20 gün
5Vatandaş Bilgi Edinme Kanununa göre yapılan başvuruların cevaplandırılması1-Dilekçe, elektronik posta yoluyla30 gün
6Koruma Amaçlı İmar Planları1-Belediye meclis kararları                                                                              2-Halihazır ve Kadastral paftalar6ay
7Alan Yönetimi1-Alana ait halihazır haritalar,
2-Sit alanlarına ve tescilli yapılara ilişkin bilgi ve belgeler,
3-koruma amaçlı imar planları,
4-paydaşlara ilişkin bilgiler
3-6 ay
8Takas1-Dilekçe,
2-Tapu Senedi veya Çaplı Tasarruf Vesikası
3ay
92863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 13 üncü maddesi kapsamında Hazine ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde olan korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanları ile sit alanlarındaki taşınmazların satış ve hibesi ile ilgili işlemler1-taşınmaz malın çaplı tasarruf vesikası 
2-tapu senedi örneği
3- taşınmaz malın konumunu gösterir harita,
4-taşınmaz mallarla ilgili yapılacak müracaatlarda satış, hibenin gerekçesi ve varsa kullanım amacına ilişkin bilgiler.
Değişken
102863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun14 üncü maddesi kapsamında Hazine ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde olan korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanları ile sit alanlarındaki taşınmazların kiralama, tahsis, devir, terk, irtifa ve intifa hakkı verilmesi ile ilgili işlemler.1-taşınmaz malın çaplı tasarruf vesikası
2- tapu senedi örneği
3-taşınmaz malın konumunu gösterir harita,
4-taşınmaz mallarla ilgili yapılacak müracaatlarda kiralama, devir, terk, tahsis, irtifak ve intifa hakkı tesisinin gerekçesi ve varsa kullanım amacına ilişkin bilgiler.
Değişken
11Tespit, İrdeleme ve Belgeleme1-Dilekçe,
2- tespit ve tescili yapılan alana ya da taşınmaza ilişkin pafta ada  parsel ve yer bilgilerini gösterir belge
Rutin İşlem
12Su ürünleri yetiştiriciliği, sulak alanlar, askeri yasak bölgeler, milli parklar, OSB, Küçük Sanayi Siteleri, ÇED, Boru Hatları, Planlama Alanları, ÖÇK Alanları, Turizm Bölgeleri Alanları ve Merkezleri, Maden Ruhsatları, Enerji Santralleri ve Nakil Hatları, GSM Baz İstasyonları gibi konularda görüş bildirme1-Dilekçe,
2-söz konusu proje alanına ilişkin bilgi ve belgeler (plan, rapor, ÇED raporu vs)
Rutin İşlem
13Taşınmaz Kültür Envanter Listesi OluşturulmasıKoruma Bölge Kurulu KararıRutin İşlem


Kamu Hizmet Standartları