KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Koruma Bölge Kurulu Hakkında

 

Müdürlüğümüz;

         

         25.03.2012 tarih ve 28244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulunun 2012/2945 sayılı kararı ile kurulan Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğümüz 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun’un 3. maddesi ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 12. maddesi kapsamında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 51. maddesi uyarınca Kurulmuştur.                                                                                                                                 

 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğümüz yetki ve sorumluluk alanında;

        

         İstanbul İlinde 5366 sayılı yasanın 2. maddesine göre Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen 'Yenileme Alanları' bulunmaktadır. Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğümüzün genel olarak görevleri; 18 /01/2013 tarih ve 12610 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe giren  Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerinin Çalışma Esasları İle Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Çalışmalarına İlişkin Yönergede belirtilen görevlerdir.