KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kamu Hizmet Standartları (İstenilen Belgeler)

 
 
 

KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI İLE İLGİLİ KONULARIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARINDA DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELERİN TANIMI

Başvuru                                                    :

İlgilisinin veya ilgili kurumun isteklerini yansıtan ve taşınmazın bulunduğu il, ilçe, köy, mahalle, pafta, ada, parsel numaraları ile açık adresin belirtildiği dilekçe.

Mülkiyetin Durumu Belgesi                :

Taşınmazın kime ait olduğunu gösterir belgenin (şerhli tapu kaydı) sureti.

 

Vekaletname                                          :

Mal sahibinin veya sahiplerinin dışında müracaatta bulunan ve konuyu takibe yetkisi bulunan kişiye ait noter tasdikli belge.

Proje ve Teknik Rapor                          :

Rölöve, restitüsyon, restorasyon, rekonstrüsyonuygulama,avan projeleri ve teknik raporlarıdır.
Yapılacak müracaatlara göre projelerden bir ya da birkaçı istenir.

 

Hali Hazır Harita                                    :

Üzerinde taşınmazın konumunu gösteren sit sınırları işlenmiş ilgili kuruluşça tasdik edilmiş harita.

 

Rölöve                                                     :

Kültür varlığının ve kalıntının güncel durumunun belgelenmesi.

 

Restorasyon       :

Kültür varlığının onarımı ve yeniden kullanımına yönelik hazırlanan projeler.

 

Restitüsyon :

Kültür varlığının geçirdiği geçirdiği dönemleri içeren projeler.

 

Rekonstrükson:

Yok olan kültür varlığının restitüsyon belgeleriyle yeniden inşaa edilmesi.

 Tescil Fişi                                                 :

Kültür varlığı olarak tescil edilen yapıların özelliklerini ve bilgilerini içeren fiş(tek yapı)

Sit Fişi                                                      :

Tespit ve tescil edilen alanın arkeolojik, kentsel, kültürel veya doğal değerlerine ilişkin bilgileri içeren fiş(alan bazında)

Uzman Raporu                                       :

Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, sitler ve diğer başvurulara ilişkin Kültür Bakanlığı veya Bakanlığın gerekli göreceği ilgili kurum veya kuruluşların uzmanlarının görüşlerini içeren rapor.

Fotoğraflar                                             :

Taşınmazın içten, dıştan ve çevresini yansıtan panoramik fotoğraflar.(fotoraflarda incelenen yapı ve parsellerin işaretlenerek tasdik edilmesi ve albüm haline getirilmesi gerekmektedir. Sit alanı için genel görünümler, alanın özelliğine bağlı olarak panoramik ve sokak fotoğrafları) (başvuru sahibi veya Kültür Bakanlığı uzmanlarınca) koruma kurullarınca gerekli görülen diğer belgeler düzenlenir.

KISALTMALAR

‘’Bakanlık’’ ; Kültür Bakanlığı’nı.

  ‘’2863 Sayılı Kanun’’; ‘’ 3386 sayılı Kanunla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanun’nu.

‘’Kuralların Çalışma Yönetmeliği”; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ile Koruma Kurulları Yönetmeliği’ni.

‘’Tespit ve Tescil Yönetmeliği’’; Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik’i.

‘’PİDK Yönergesi’’; Koruma Planlarının İzlemesi ve Denetlenmesine İlişkin Çalışma Esaslarını BelirleyenYönergeyi

’Koruma Kurulu Müdürlükleri Çalışma Yönergesi’’; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Büro Müdürlüklerinin Çalışma Esaslarına İlişkin Yönergeyi.

‘’Koruma Yüksek Kurulu’’; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nu

‘’Koruma Kurulu’’; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nu

‘’Müdürlük’’; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Büro  Müdürlüğü’nü

‘’İlke Kararı’’; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunca alınan Kararı’nı ifade etmektedir.
KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZLARIN TESCİLLERİİÇİN İSTENİLECEK BELGELER.

KONUNUN KORUMA KURULUNDA DEĞERLENDİRİLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler

·         Başvuru

2.Mahalli idarelerce (Belediye veya Valilik )hazırlanması gerekli belgeler

·         KadastralHâlihazır harita(basılı venetcad formatlı cd ortamında)

·         İmar paftası

·         İmar durumu 

3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler

·         Uzman raporu

·         Tescil fişi veya sit fişi

·         Fotoğraflar

·         Harita

4.Tespit ve Tescil Yönetmeliğindeki diğer belgeler

5.Tek yapı tescillerinde faaliyeti etkilenen kurum ve kuruluşların görüşleri

KONUNUN KORUMA KURULUNA SUNULMASI İÇİN YAPILACAK ÇALIŞMALARDA GÖZÖNÜNE ALINACAK MEVZUAT 

·         2863 sayılı Kanunun 6. Ve 7. Maddeleri

·         Kurulların Çalışma Yönetmeliğinin 9/a maddesi

·         Tespit ve Tescil Yönetmeliğinin tümü

·         5.11.1999 gün ve 662 sayılı, 5.11.1999 gün ve 663 sayılı 5.11.1999 gün ve 666 sayılı 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararları

·         Koruma Kurulu Müdürlükleri Çalışma Yönergesinin tümü

·         Taşınmazın bulunduğu alan ve taşınmazla ilgili koruma kurulunca daha önce alınmış kararlar

·         Konunun özelliğine göre diğer mevzuat

SİT ALANLARININ TESCİLİİÇİN İSTENİLECEK BELGELER.

KONUNUN KORUMA KURULUNDA DEĞERLENDİRLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler

·         Başvuru

2.Mahalli idarelerce (Belediye veya Valilik )hazırlanması gerekli belgeler

·         KadastralHâlihazır harita(basılı venetcad formatlı cd ortamında)

·         İmar paftası (varsa)

·         İmar durumu  (varsa)

3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler

·         Uzman raporu

·         Tescil fişi veya sit fişi

·         Fotoğraflar

·         Harita

4.Tespit ve Tescil Yönetmeliğindeki diğer belgeler

Konunun Koruma kuruluna sunulması için yapılacak çalışmalarda göz önüne alınacak mevzuat 

·         2863 sayılı Kanunun 6. ve 7. Maddeleri

·         Kurulların Çalışma Yönetmeliğinin 9/a maddesi

·         Tespit ve Tescil yönetmeliğinin tümü

·         Alanın özelliğine göre5.11.1999 gün ve 658 sayılı 5.11.1999 gün 720 sayılı, 5.11.1999 gün 736 sayılı ilke kararları

·         Koruma Kurulu Müdürlükleri Çalışma Yönergesinin tümü

·         Taşınmazın bulunduğu alan ve taşınmazla ilgili koruma kurulunca daha önce alınmış kararlar

·         Konunun özelliğine göre diğer mevzuat

KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUMA ALANLARI TESPİTLERİ VEYA KORUMA ALANLARINDA YAPILACAK UYGULAMALARİÇİN İSTENİLECEK BELGELER.

KONUNUN KORUMA KURULUNDA DEĞERLENDİRİLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler

·         Başvuru

·         Mülkiyet durum belgesi

·         İmar durumu

·         Röperli kroki 

2. Mahalli idarelerce (Belediye veya Valilik )hazırlanması gerekli belgeler

·         KadastralHâlihazır harita(basılı venetcad formatlı cd ortamında)

·         İmar paftası

3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler

·         Uzman raporu

·         Tescil fişi veya sit fişi

·         Fotoğraflar

·         Öneri harita

Konunun Koruma kuruluna sunulması için yapılacak çalışmalarda göz önüne alınacak mevzuat 

·         2863 sayılı Kanunun 8. Maddesi.16. maddesi 57/e Maddesi

·         Kurulların Çalışma Yönetmeliğinin 9/e maddesi

·         Tespit ve Tescil yönetmeliğinin tümü

·         Alanın özelliğine göre5.11.1999 gün ve 664 sayılı 5.11.1999 gün 665 sayılı, 19.6.2000 gün 676 sayılı ilke kararları

·         Koruma Kurulu Müdürlükleri Çalışma Yönergesinin tümü

·         Taşınmazın bulunduğu alan ve taşınmazla ilgili koruma kurulunca daha önce alınmış kararlar

·         Konunun özelliğine göre diğer mevzuat

·         Kudeb yönetmeliği

İMAR PLANI, KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI VEYA PLAN REVİZYONLARI,PLAN TADİLATLARIİÇİN İSTENİLECEK BELGELER.

KONUNUN KORUMA KURULUNDA DEĞERLENDİRİLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.      Mahalli idarelerce (Belediye veya Valilik )hazırlanması gerekli belgeler

Koruma amaçlı imar planları sentez ve plan kararlarının geliştirilmesi aşamasında görüş alınmak üzere en az (1) kez ilgili koruma kuruluna sunulur. Buna göre hazırlanan planlar Belediye Meclis Kararı ile birlikte koruma kuruluna getirilir.

·         Başvuru

·         Plan raporu

·         Plana ilişkin analitik etüdler(araştırma-değerledirme çalışması)

·         Planın ölçeğine bağlı olarak çevresinin alt veya üst ölçekli mevcut planlar.(öneri planın sit alanı ve kentin diğer kesimleri ile mevcut imar planı arasındaki ilişkilerini gösterecek belgeler)

·         Fotoğraflar

·         Plan değişikliklerinde gerekçe raporu,mevcut koruma amaçlı imar planı ve değişiklik önerisi

·         Planlama alanında farklı onama kurumları var ise tüm kurumların görüşleri gerekmektedir.

·         Plan tadilatlarında müellif değişikliği var ise muvafakat gerekmektedir.

·         2863 sayılı yasanın 17. Maddesi

2.      Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler

·         Uzman raporu

Konunun Koruma kuruluna sunulması için yapılacak çalışmalarda göz önüne alınacak mevzuat 

·         2863 sayılı Kanunun 17. maddesi 57/d Maddesi

·         Kurulların Çalışma Yönetmeliğinin 9/d maddesi

·         KAİP ve ÇDP yönetmeliği

·         Alanın özelliğine göre19.6.2000 gün ve 674 sayılı ilke kararları, sit alanlarına ilişkin ilgili ile kararları

·         Koruma Kurulu Müdürlükleri Çalışma Yönergesinin tümü

·         Taşınmazın bulunduğu alan ve taşınmazla ilgili koruma kurulunca daha önce alınmış kararlar

·         Konunun özelliğine göre diğer mevzuat

KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ GRUPLARININ BELİRLENMESİİÇİN İSTENİLECEK BELGELER.

KONUNUN KORUMA KURULUNDA DEĞERLENDİRİLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler

·         Başvuru

·         Mülkiyet durumu belgesi

2. Mahalli idarelerce (Belediye veya Valilik )hazırlanması gerekli belgeler

·         Kadastralharita(basılı venetcad formatlı cd ortamında)

·         Hâlihazır harita(basılı venetcad formatlı cd ortamında)

·         İmar paftası

3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler

·         Uzman raporu

·         Tescil fişi

·         Fotoğraflar

Konunun Koruma kuruluna sunulması için yapılacak çalışmalarda göz önüne alınacak mevzuat 

·         2863 sayılı Kanunun 18,21. maddesi 57/b Maddesi

·         Kurulların Çalışma Yönetmeliği

·         5.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı

·         Koruma Kurulu Müdürlükleri Çalışma Yönergesinin tümü

·         Taşınmazın bulunduğu alan ve taşınmazla ilgili koruma kurulunca daha önce alınmış kararlar

·         Konunun özelliğine göre diğer mevzuat

KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINDA FONKSİYON DEĞİŞİKLİĞİİÇİN İSTENİLECEK BELGELER.

KONUNUN KORUMA KURULUNDA DEĞERLENDİRİLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler

·         Başvuru

·         Mülkiyet durumu belgesi(Şerhleriyle birlikte güncel tapu sicil kaydı(şbi’li)

2. Mahalli idarelerce (Belediye veya Valilik )hazırlanması gerekli belgeler

·         KadastralHâlihazır harita(basılı venetcad formatlı cd ortamında)

·         İmar paftası

·         Vaziyet planına parsel sınırlarının işlenmesi

3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler

·         Uzman raporu

·         Tescil fişi veya

·         Fotoğraflar

Konunun Koruma kuruluna sunulması için yapılacak çalışmalarda göz önüne alınacak mevzuat 

·         2863 sayılı Kanunun 9,18 maddesi 57/g Maddesi

·         Kurulların Çalışma Yönetmeliği

·         19.4.1996 gün ve 434 sayılı ilke kararı,5.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı

·         Koruma Kurulu Müdürlükleri Çalışma Yönergesinin tümü

·         Taşınmazın bulunduğu alan ve taşınmazla ilgili koruma kurulunca daha önce alınmış kararlar

·         Konunun özelliğine göre diğer mevzuat

                                                                                           

SATIŞ –KİRALAMA –TAHSİS İÇİN İSTENİLECEK BELGELER

·         Şerhleriyle birlikte güncel tapu sicil kaydı(şbi’li)( ilgili parsellerde kültür varlığı var ise söz  konusu olan parsel)

·         ED50 sistemli koordinatlı harita

·         Varsa imar planı paftası

·         Üzerinde yapı varsa ruhsat durumu

·         Herhangi bir başka kuruma tahsisli olup olmadığını gösterir belge(tahsis ve kiralama)

Konunun Koruma kuruluna sunulması için yapılacak çalışmalarda göz önüne alınacak mevzuat 

·         2863 sayılı Kanunun 13. ve 14. Maddesi

·         Kurulların Çalışma Yönetmeliği

·         Koruma Kurulu Müdürlükleri Çalışma Yönergesinin tümü

·         Taşınmazın bulunduğu alan ve taşınmazla ilgili koruma kurulunca daha önce alınmış kararlar

·         Konunun özelliğine göre diğer mevzuat

YATIRIM PROJELERİ (BARAJ, TAŞOCAĞI, GÖLET, RES, SANTRALLER, ENERJİ İLETİM HATLARI) İÇİN İSTENİLECEK BELGELER.

·         ED 50 koordinatlı harita (basılı ve cd ortamında)

·         Maden ocağı ise ruhsat belgesi

·         Konu olan parsellerin üzerinde sit alanı var ise güncel tarihli şerhli tapu sicil kaydı

·         Kurum dışı başvurularda yetki belgesi

ALT YAPI ÇALIŞMALARIİÇİN İSTENİLECEK BELGELER.

·         Koruma amaçlı imar planına ilişkin güzergâh haritası

·         Koruma amaçlı imar planı yok ise güzergâhın işli olduğu sit alanı veya tescilli yapılarla gösterir hâlihazır ya dakadastral harita

·         1. Ve 2. Derece arkeolojik sit alanları için ilgili müze müdürlüğünden varsa kazı başkanından görüş yazısı ve yapılması zorunlu olduğuna ilişkin ilgili kurumdan alınmış teknik rapor

·         Yapılacak çalışmanın toprakla ilişkisinin gösterildiği proje

·         üzerinde kültür varlığı bulunan parsellerdevarolan parsellerin güncel tapu sicil kaydı şerhleriyle birlikte

ŞERH KALDIRMA İÇİN İSTENİLECEK BELGELER.

·         Başvuru

·         Mülkiyet durumu belgesi (Şerhleriyle birlikte güncel tapu sicil kaydı(şbi’li)

·         Kadastral harita(basılı ve netcad formatlı cd ortamında)

·         Hâlihazır harita(basılı ve netcad formatlı cd ortamında)

·         Varsa imar plan örneği

·         Şerhin Hangi Kurumun hangi yazısına istinaden koyulduğuna ilişkin ilgili Tapu Müdürlüğü yazısı

·         Uzman raporu

·         Fotoğraf

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ TALEPLERİ(CİNS TASHİHİ) İÇİN İSTENİLECEK BELGELER.

·         Başvuru

·         Mülkiyet durumu belgesi (Şerhleriyle birlikte güncel tapu sicil kaydı(şbi’li)

·         Kadastral harita(basılı ve netcad formatlı cd ortamında)

·         Hâlihazır harita(basılı ve netcad formatlı cd ortamında)

·         Varsa imar plan örneği

·         Üzerinde yapı varsa ruhsat eki proje ve yapı kullanma izin belgesi

KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ ESASLI ONARIMLARI İÇİN İSTENİLECEK BELGELER.

KONUNUN KORUMA KURULUNDA DEĞERLENDİRİLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler

·         Başvuru

·         Mülkiyet durumu belgesi( Şerhleriyle birlikte güncel tapu sicil kaydı(şbi’li)

·         Rölöve projesi

·         Restorasyon veya rekonstrüksyon projesi ve teknik raporu

·         Gerekli hallerde restitüsyon projesi ve teknik raporu ile röperli krokisi

·         İmar durumu

·         Vaziyet planına parsel sınırlarının işlenmesi

2. Mahalli idarelerce (Belediye veya Valilik )hazırlanması gerekli belgeler

·         KadastralHâlihazır harita(basılı venetcad formatlı cd ortamında)

·         İmar paftası

·         Bakanlık ve Vakıflar Genel Müdürlükleri hariç restorasyon projeleri ilgili belediyece 3194 sayılı yasaya göre onaylanacak

3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler

·         Uzman raporu

·         Tescil fişi

·         Fotoğraflar

Konunun Koruma kuruluna sunulması için yapılacak çalışmalarda göz önüne alınacak mevzuat 

·         2863 sayılı Kanunun 9,18, 19,maddesi 57/g Maddesi

·         Kurulların Çalışma Yönetmeliği

·         19.4.1996 gün ve 434 sayılı ilke kararı,5.11.1999 gün ve 660 sayılı 19.4.1996 gün ve 430 sayılı ilke kararı

·         Koruma Kurulu Müdürlükleri Çalışma Yönergesinin tümü

·         Taşınmazın bulunduğu alan ve taşınmazla ilgili koruma kurulunca daha önce alınmış kararlar

·         Konunun özelliğine göre diğer mevzuat

KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ TEVHİD (BİRLEŞTİRME) VEYA İFRAZ(AYIRMA)İÇİN İSTENİLECEK BELGELER.

KONUNUN KORUMA KURULUNDA DEĞERLENDİRİLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler

·         Başvuru

·         Mülkiyet durumu belgesi (güncel şerhleriyle birlikte şbi’li)

·         İmar durumu

·         Çap imar ve kadastral harita

·         Röperli kroki (üzerinde kültür varlığı bulunan parsellerde)

2. Mahalli idarelerce (Belediye veya Valilik )hazırlanması gerekli belgeler

·         KadastralHâlihazır harita(basılı venetcad formatlı cd ortamında)

·         İmar paftası

·         Belediye encümen kararı ve eki kroki tescil beyannamesi

·         Osmaniye’de İl Encümen kararı (belediye mücaviri dışında)

3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler

·         Uzman raporu

·         Sit paftasında ki durumu

·         Ayrıntılı Fotoğraflar

Konunun Koruma kuruluna sunulması için yapılacak çalışmalarda göz önüne alınacak mevzuat 

·         2863 sayılı Kanunun 18, maddesi 57/g Maddesi

·         Kurulların Çalışma Yönetmeliği 9/1 maddesi

·         Parsel sit alanında ise 720 ve 736, 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı

·         Koruma Kurulu Müdürlükleri Çalışma Yönergesinin tümü

·         Taşınmazın bulunduğu alan ve taşınmazla ilgili koruma kurulunca daha önce alınmış kararlar

·         Konunun özelliğine göre diğer mevzuat

·         VarsaKaip veya geçiş dönemi

YENİ YAPILANMAİÇİN İSTENİLECEK BELGELER.

KONUNUN KORUMA KURULUNDA DEĞERLENDİRİLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler

·         Başvuru

·         Mülkiyet durumu belgesi (güncel şerhleriyle birlikte şbi’li)

·         İmardan sorumlu kurumun üst yazısı

·         Talep parsel bazında ise mülkiyet sahibinin başvurusu

·         Çap ve kadastral harita

·         İmar durumu

·         Kültür varlığı parsellerinde röperli kroki

·         Uygulama projesi,teknik rapor (çevresiyle ilişkisini gösteren siluetlerle ve vaziyet planı ile birlikte) (Vaziyet planına parsel sınırlarının işlenerek)

2. Mahalli idarelerce (Belediye veya Valilik )hazırlanması gerekli belgeler

·         Hâlihazır harita(basılı venetcad formatlı cd ortamında)

·         İmar paftası

·         Sit paftası (sit alında ise)

·         Yeni yapı projesi 3194 sayılı yasa ve yürürlükteki plan doğrultusunda onaylanacak

3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gereklibelgeler

·         Uzman raporu

·         Tescil fişi (yapılanma isteği tescilli taşınmazın yanında ise)

·         Fotoğraflar

Konunun Koruma kuruluna sunulması için yapılacak çalışmalarda göz önüne alınacak mevzuat 

·         2863 sayılı Kanunun 8, 9, 16, 17, 18 57/g Maddeleri

·         Kurulların Çalışma Yönetmeliği

·         19.4.1996 gün ve 434 sayılı ilke kararı

·         Parsel kentsel sit alnında ise 720 ve 736 sayılıarkeolojik sit alanında ise 5.11.1999 gün ve 658 sayılı

·         Koruma Kurulu Müdürlükleri Çalışma Yönergesinin tümü

·         Taşınmazın bulunduğu alan ve taşınmazla ilgili koruma kurulunca daha önce alınmış kararlar

·         Konunun özelliğine göre diğer mevzuat

KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZLARIN TESCİLİN KALDIRILMASIİÇİN İSTENİLECEK BELGELER.

KONUNUN KORUMA KURULUNDA DEĞERLENDİRİLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler

·         Başvuru

·         Mülkiyet durumu belgesi (güncel şerhleriyle birlikte şbi’li)

·         Talep parsel bazında ise mülkiyet sahibinin başvurusu

2. Mahalli idarelerce (Belediye veya Valilik )hazırlanması gerekli belgeler

·         Hâlihazır harita(basılı venetcad formatlı cd ortamında)

·         İmar paftası

·         Sit haritasındaki konumu

3.Bakanlık veya ilgili kurum ve kuruluş uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler

·         Uzman raporu

·         Tescil fişi

·         Fotoğraflar

·         Sit alanlarında ilgili müze inceleme raporu

Konunun Koruma kuruluna sunulması için yapılacak çalışmalarda göz önüne alınacak mevzuat 

·         2863 sayılı Kanunun 6.ve 7. Maddeleri

·         Kurulların Çalışma Yönetmeliği 9/a maddesi

·         19.4.2996 gün ve 426 sayılı ilke kararı

·         Tespit ve tescil yönetmeliğinin tümü

·         Koruma Kurulu Müdürlükleri Çalışma Yönergesinin tümü

·         Taşınmazın bulunduğu alan ve taşınmazla ilgili koruma kurulunca daha önce alınmış kararlar

·         Konunun özelliğine göre diğer mevzuat