KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Koruma Bölge Kurulu Hakkında Gelen Bilgiler

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Beşinci Bölümünde Koruma Kurullarının görevleri ve oluşumu 57. ve 58. maddeler ile şu şekilde açıklanmıştır:

Koruma Kurullarının görev, yetki ve çalışma şekli:

Madde 57 - (Değişik: 17/6/1987 - 3386/14 md.) Koruma kurulları, Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları çerçevesinde olmak kaydıyla aşağıdaki işleri yapmakla görevli ve yetkilidir.
a)Bakanlıkça tespit edilen veya ettirilen korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının tescilini yapmak, 
b)Korunması gerekli kültür varlıklarının gruplandırılmasını yapmak, 
c)Sit alanlarının tescilinden itibaren bir ay içinde geçiş dönemi yapı şartlarını belirlemek, 
d)Koruma amaçlı imar planları ile bunların her türlü değişikliklerini inceleyip onamak,
e)Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının koruma alanlarının tespitini yapmak,
f)Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarından özelliklerini kaybetmiş olanlarının tescil kaydını kaldırmak, 
g)Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanla- rı ile ilgili uygulamaya yönelik kararlar almak. 

Kamu kurum ve kuruluşları (belediyeler dahil) ile gerçek ve tüzel kişiler, koruma kurullarının kararlarına uymak zorundadırlar. Koruma kurullarının başkan ve başkan yardımcıları, üyeler arasından kurulca seçilir. Başkanın yokluğunda kurula başkan yardımcısı başkanlık eder.
Koruma kurullarının çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar bir yönetmelikle belirlenir.

Koruma Kurullarının oluşumu:
Madde 58 - (Değişik: 17/6/1987 - 3386/15 md.) Koruma Kurulları aşağıda belirtilen üyelerden oluşur;
a)Arkeoloji, sanat tarihi, müzecilik, mimari ve şehir plancılığı konula- rında uzmanlaşmış kişiler arasından Bakanlıkça seçilecek üç temsilci,
b)Yükseköğretim Kurulunca, kurumlarının arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık, şehircilik bilim dallarından aynı daldan olmamak üzere iki öğretim üyesi,
c)Görüşülecek konu, belediye sınırları içinde ise ilgili belediye başkanı veya teknik temsilcisi, dışında ise ilgili valilikçe seçilecek teknik temsilci,
d)Görüşülecek konu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile ilgili ise Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden iki teknik temsilci,
e)Görüşülecek konu, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilgili ise Vakıflar bölge müdürü veya teknik temsilcisi,
f)Görüşülecek konu, Orman Genel Müdürlüğü ile ilgili ise konuyla ilgili teknik temsilci. Ayrıca kurula oy hakkı olmamak kaydıyla danışman uzman çağırılabilir.
BAŞVURULAR HAKKINDA

Başvuru yapılırken istenen belgeler konuya göre farklılık gösterse de;

-  Tapu (Aslı / Noterden ya da Tapu Müdürlüğünden tasdikli sureti)
-  Çap (Aslı/Kadastro Biriminden onaylı)
-  İmar Durumu (Aslı/Belediye veya İl Özel İdaresinden onaylı)
-  Taşınmazın sit paftası üzerindeki yeri (Aslı/ Belediye veya İl Özel İdaresinden onaylı)
-  Vekaletname (Aslı) dilekçe ekinde istenmektedir.

2863/5226 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 10-11 ve 57’nci maddeleri uyarınca hazırlanarak, 11.06.2005’te yürürlüğe giren “Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince ;

İzmir Konak Belediye Başkanlığı bünyesinde Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) kurularak, 10.3.2010 tarihinde faaliyete başlamıştır. Onarım ön izin belgesi, yapı kullanma izni vs. konular için başvuruların Konak İlçe sınırları içinde KUDEB’e yapılması gerekmektedir.