KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Genel Bilgiler


    İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğümüz; 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun’un 3. maddesi ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 12. maddesi kapsamında, Bakanlar kurulunca yetki ve sorumlulukları yenileme alanları ile sınırlı olmak ve yenileme projelerini karara bağlamak amacıyla 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 51. maddesi gereği ve Bakanlık makamının 02.05.2006 tarih 68550 sayılı onayı ve Bakanlar Kurulunun 23.08.2006 gün ve 2006/10875 sayılı kararı ile Kurulmuştur.

    Bölge Kurulu Müdürlüğümüz yetki ve sorumluluk alanında; İstanbul İlinde 5366 sayılı yasanın 2. maddesine göre Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen 'Yenileme Alanları' bulunmaktadır. Bölge Kurulu Müdürlüğümüz' ün genel olarak görevleri; yenileme alanlarına dair yenileme projelerini tetkik edilmesi, bu alanlarda bulunan kültür varlıklarının tespit, tescil işlemleri ile rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin incelenerek kurul gündemine alınması, kentsel ve arkeolojik sit alanında tevhit, ifraz gibi parselasyon işlemleri vb. konular ile maliye hazinesine ait taşınmazların satış ve tahsis konularının incelenmesi, 2863 sayılı yasa kapsamında incelenmesi gereken resmi kurumlar ve gerçek kişilerden gelen başvuruların değerlendirilmesinin yanında tescilli taşınmaz kültür varlıkları üzerinde bilimsel çalışma yapmak isteyen üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilere destek olunmasıdır.