KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Tarih

 

Kayseri Tarihi :  

 

Kayseri bilinen 6000 yıllık tarihi ile Dünyanın en eski yerleşim ve medeniyet merkezlerinden biridir.
Anadolu’da tarih adeta Kayseri ile başlar. Yapılan kazı çalışmalarına göre Kayseri’de yerleşimin tarihi en eski çağlara kadar uzanmaktadır
 Kültepe höyüğünden elde edilen belgeler Kayseri tarihini M.Ö. 4000 yılına kadar götürmektedir.
 
M.Ö.1900/1750 yıllarında Asur ticaret kolonileri çağında bölgede canlı bir ticaret hayatı vardı.

Kültepe Kaniş bölgesi
, Asur ve Hititler döneminde önemli bir merkez olma özelliğini sürdürmüştür.
Helenistik dönemden itibaren özellikle Kapadokya krallığı döneminde
Mazaka’nın yani bugünkü Kayseri’nin öne çıktığı ve Romalılar döneminde de şehrin surlarının yapıldığı biliniyor.

M.Ö. 11. Yüzyıldan itibaren Mazaka tarihdeki yerini aldı. M.Ö. 1.Yüzyılda Roma egemenliğine geçti ve Roma İmparatorlarına ait şehir anlamında Kaiseria ismini aldı. Romalılar’ın Hıristiyanlık üzerindeki ağır baskılarının ve amansız takiplerinin kalkması ile birlikte şehirde daha önce eşine rastlanmayan bir canlılık görülür. Böylece Kayseri zanaat, ticaret, ekonomik karekteri yanında birde dini çehre kazanır. Bu dönemde Kayseri’nin nüfusunun 400 bin civarında olması dönemin şartları göz önüne alındığında ne kadar önemli bir metropolit merkez olduğu hakkında fikir vermektedir.

Kayseri de Miladi III. Yüzyıl sonu ve IV. Yüzyıl başında hüküm süren Roma İmparatorları ‘nın Hırıstiyanlığı yok etme arzuları Kayseri’ yi hemen her açıdan geriletmiş ve yıkıma uğratmıştır.

Miladi VI. Yüzyılda artık Bizans İmparatorluğu olan Justinianus zamanında şehir yeniden imar edilir.
Kayseri Hıristiyanlık ile birlikte yalnız ticaret kervanlarının değil; artık Kudüs’e inen hacılar için de bir durak yeridir. Bizans döneminde Kayseri metropol bir dini valilik merkezidir.

Bizanslılar döneminde şehir, Arap- İslam ordularının etkisini hissetmeye başlar. Şehrin Müslümanlar tarafından ilk fethi Emevi komutanlarından Mesleme ve destanlaşan kahraman Battal Gazi tarafından gerçekleştirilmiştir. Kayseri 690 ile 725 yıllar arasında fasılalarla Müslüman ordularının kontrolüne geçmiştir.

1071 Malazgrit zaferinden sonra şehrin Selçuklular tarafından fethedilmesi Kayseri tarihi için bir dönüm noktası olmuştur.

1134 tarihinde Danışment beyliğinin bir bölümünün başkenti oldu.

1164 yılında Anadolu Selçuklu Devletinin idaresine geçti.

1243 yılında Moğal istilasına uğrayan Kayseri büyük yıkım ve katliamlara tanık olur.

1335 yılından itibaren Kayseri, Eretna Beyliğinin daha sonra Kadı Burhaneddin Beyliğinin önemli merkezlerinden biri haline gelir.

1463 yılında Fatih Sultan Mehmet Kayseri’yi Karamanoğullarından alarak Osmanlı idaresine katmıştır. Bu tarihten itibaren Kayseri tarihinin en uzun siyasi ve sosyal istikrar dönemini yaşayacaktır. Kayseri artık klasik bir Türk merkezidir.

19.Yüzyıl ortalarına kadar Karaman eyaletine bağlı olan Kayseri Sancağı 1867’de Ankara vilayetine bağlanmıştır. Kayseri Cumhuriyetle birlikte 1924 Anayasası çerçevesinde vilayet ilan edilmiştir. Milli mücadele döneminde Kayseri düşman işgali altında değildir.

4 Eylül 1919 tarihinde toplanan Sivas Kongresinde alınan kararla Kayseri ve kazalarında Anadolu ve Rumeli müdafa-i hukuk cemiyetlerinin şubeleri kurulmaya başlanmıştır.

Kayseri’nin Milli mücadelede tanık olduğu en önemli olay Büyük Millet Meclisinin Kayseri’ye taşınma hazırlıklarıdır. Ankara’nın işgal edilmesi tehlikesine karşılık 1921 Temmuzu’ndan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi bir yenilgi durumunda Kayseri’ye çekilme kararı alınmıştır.

Kayseri Milli Mücadele sırasında aktif rol almış; Sakarya savaşlarına Kayseri lisesi son sınıf öğrencilerinin hepsini göndermiştir. Savaşa giden öğrencilerin hepsi şehit düşmüş olup 1921 tarihli mezuniyet defterinde Bu sene mektebimizin son sınıf talebelerinin tamamı Sakarya savaşlarında şehit oldukları için mezun verememiştir kaydı bulunmaktadır.

Cumhuriyet dönemi ile birlikte Kayseri tarihinde yeni bir sayfa açarak Türkiye’nin yeniden yapılanmasında yerini almıştır. Bugün Kayseri şehircilik anlayışı, 2 milyar doları aşan ihracatı, 3 organize sanayi bölgesi ve Serbest bölgede faaliyet gösteren 1000 fazla fabrikası ile 2 devlet ve 2 özel vakıf üniversitesi ile Anadolu’nun parlayan yıldızı ve cazibe merkezi konumundadır.