KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Koruma Bölge Kurulu Hakkında

    

Kurulların Görevi ve Oluşumu 


Koruma Kurulları 3386 ve 5226 sayılı yasa ile değişik 2863 Sayılı Yasa’nın 51.

maddesine göre kurulmuştur. Koruma Bölge Kurullarının çalışmaları Kültür ve Tabiat

Varlıklarını Koruma Kanununda şu şekilde tanımlanmıştır:

 

Koruma Bölge Kurullarının görev, yetki ve çalışma şekli:

Madde57–(Değişik:17/6/1987-3386/14md.)

Koruma bölge kurulları, Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları çerçevesinde olmak kaydıyla aşağıdaki işleri yapmakla görevli ve yetkilidir.

a) Bakanlıkça tespit edilen veya ettirilen korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının tescilini yapmak,

b)Korunması gerekli kültür varlıklarının gruplandırılmasını yapmak,

c) Sit alanlarının tescilinden itibaren üç ay içinde geçiş dönemi yapı şartlarını belirlemek, d) Koruma amaçlı imar planları ile bunların her türlü değişikliklerini inceleyip karar almak,

e) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının koruma alanlarının tespitini yapmak,

f) Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarından özelliklerini kaybetmiş olanlarının tescil kaydını kaldırmak,

g) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanları ile sit alanlarına ilişkin uygulamaya yönelik kararlar almak.

 

3386 sayılı Kanunla değişik 2863 sayılı Kültür ve Turizm Varlıklarını Koruma Kanununun 51 inci maddesi uyarınca kurulan Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ile Bakanlık Kurulunun 12.8.21997 güne 97/9788 sayılı kararı ile kurulan Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Büro Müdürlüğü 22.2.2000 gün ve 468 sayılı Makam Oluru ile faaliyete geçmiştir.

   

17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 648 sayılı “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’ ile doğal sit alanlarındaki görev ve yetkiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na geçmiştir. Müdürlüğümüzün adı 2011 yılında Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.

 

  Hizmet Alanları

 

 Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünün görev alanları 7.6.2000 gün ve 1656 sayılı Makam Oluru ile belirlenmiştir.  Buna göre Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu görev alanında bulunan Amasya ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu görev alanında yer alan Samsun, Sinop, Ordu illeri Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna devredilmiştir