KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Koruma Bölge Kurulu Hakkında

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

v  Çanakkale İli, önce Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Büro Müdürlüğüne bağlı iken bir süre Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Büro Müdürlüğüne, 1995 yılında ise tekrar Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Büro Müdürlüğüne bağlanmıştır.

v  Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Büro Müdürlüğü adıyla 2000 yılında Fevzipaşa Mahallesindeki tescilli kilisenin bahçesinde bulunan yapıda hizmete başlamıştır.

v  Görev alanları 2007 yılına kadar Çanakkale İli, Balıkesir İli ve ilçeleri sınırlarını kapsamaktayken daha sonra Balıkesir İli ve ilçeleri, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bağlanmıştır.

v  Günümüzde Çanakkale Kültür  Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Cevatpaşa Mahallesi, İnönü caddesi No: 2 adresinde Bakanlığımıza ait korunması gereken 2. grup tescilli taşınmaz olarak belirlenen binada faaliyette bulunmaktadır.

v  17.08.2011 tarih 28028 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 648 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karaname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname gereği bu tarihten sonraki dönemde sadece kültür varlıkları ile ilgili tüm işleri gerçekleştirmek.

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ

Koruma bölge kurulları, Kanun ve ilgili mevzuat ile Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları doğrultusunda aşağıdaki görevleri yürütür.

a) Bakanlıkça tespit edilen veya ettirilen ya da Vakıflar Genel Müdürlüğünce tespit edilen korunması gerekli kültür varlıklarının, arkeolojik, kentsel, kentsel arkeolojik ve tarihi sit alanlarının tescilini yapmak.

b) Korunması gerekli kültür varlıklarının gruplandırılmasını yapmak.

c) Sit alanlarının, tescilinden itibaren üç ay içinde geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarını belirlemek.

ç) Koruma amaçlı imar planları ile bunların her türlü değişikliklerini altı ay içerisinde inceleyip karar almak.

d) Uygulamaya yönelik projeler ile değişiklikleri hakkında en geç üç ay içinde karar almak.

e) Ören yerlerine ilişkin çevre düzenleme projeleri ile bunların her türlü değişikliklerine ilişkin görüş bildirmek.

f) Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının koruma alanlarının tespitini yapmak.

g) Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarından özelliklerini kaybetmiş olanların tescil kaydını kaldırmak.

ğ) Koruma amaçlı imar planı onaylanmış sit alanlarında tescilli taşınmaz kültür varlığı parselinde, planın bulunmadığı sit alanlarındaki tüm parsellerde inşaî ve fiziki müdahalelere; 3194 sayılıİmar Kanununun 21 inci maddesi uyarınca ruhsat gerektirmeyen tamirat ve tadilatlar dışında   uygulamalara ilişkin karar almak.

h) Sit alanı içinde kalmayan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları ve bunların koruma alanlarına ilişkin uygulamaya dönük kararlar almak.

ı) Naklinde zorunluluk bulunan korunması gerekli kültür varlıklarının uygulamaya yönelik işlemleri hakkında görüş bildirmek.

i) Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parsellerinde, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetlerini etkilemeyecek şekilde ayrılma ve birleştirilmelerine ilişkin karar almak.

j) Kanunun 13 ve 14 üncü maddelerinde yer alan konularda koruma kurulu müdürlüğünce talep edilmesi halinde görüş vermek.

k) Kanunun 15 inci maddesi uyarınca, tescilli taşınmaz kültür varlıklarının kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birliklerince kamulaştırılması işlemlerinde taşınmazın fonksiyonuna ilişkin karar almak.

Kurulumuzca alınan kararların ilgili yerlere dağıtımı yapılmak suretiyle haberdar edilmektedir. Alınan kararların takibi ise Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. Alınan kararlara aykırı işlem yapılması sonucunda konu Kurul gündemine tekrar alınıp değerlendirilmektedir.

   KURUMUN AMACI: Görev alanı içinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarıyla ilgili hizmetlerin, bilimsel esaslara göre yürütülmesini sağlamak.

TESPİT TESCİL: Görev alanı olan Çanakkale illerinde bulunan Kültür Varlıklarının  tespit ve tescil işlemlerini yaparak kültür mirasına katkıda bulunmak,

RESTORASYON:  Kültür Varlıklarının onarımına yönelik rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin incelemesini yaparak bu varlıkların korunması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak,

KULLANIM BELİRLEMEK: Kültür ve Tabiat Varlıklarını korumak, yaşatmak, kullanım, işlev vermek ve değerlendirmeye yönelik işlemleri yaparak bu suretle millî bütünlüğün güçlenmesine, turizme kazandırılmasına ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak,

TOPLANTI: Kültür ve Tabiat Varlıklarına yönelik işlemleri kurul gündemine hazır hale getirmek ve en  kısa sürede kurul gündemine alarak sonuçlanmasını sağlamak, kurul kararlarının ilgili birimlere dağıtımını yapmak,

KURUM GÖRÜŞÜ: Taşınmazların 2863 Sayılı yasa kapsamında olup olmadığına yönelik görüş vermek,

BAKANLIĞA BİLGİ VERMEK: Görev alanında Bakanlığımız yetkisindeki konularda bakanlığa bilgi vermek, görüş istemek.
             GÖREV ALANLARI: Çanakkale İli ve İlçeleri.