KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Koruma Bölge Kurulu Hakkında

Görevleri, Yetkileri ve Çalışma Şekli

 

Koruma Bölge Kurulu’nun görevleri 3386 sayılı ve 5226 sayılı kanunlar ile değişik 2863 sayılı kanunun 57. maddesi ile; Koruma Yüksek Kurulu’nun ilke kararları çerçevesinde aşağıda belirtilen işleri yapmakla görevli ve yetkilidir.

a) Bakanlıkça tespit edilen veya ettirilen korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının tescilini yapmak,
b)
 Korunması gerekli kültür varlıklarının gruplandırılmasını yapmak,
c)
 Sit alanlarının tescilinden itibaren bir ay içinde geçiş dönemi yapı şartlarını belirlemek,
d)
 Koruma amaçlı imar planları ile bunların her türlü değişikliklerini inceleyip karar almak,
e)
 Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının koruma alanlarının tespitini yapmak,
f)
 Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarından özelliklerini kaybetmiş olanlarının tescil kaydını kaldırmak,
g)Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanlarıyla sit alanlarına ilişkin uygulamaya yönelik kararlar almaktır.

Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Koruma Bölge Kurulu’nun kanunla belirlenen görevlerini yerine getirmesi sırasında her türlü teknik ve idari hizmetlerini ilgili yönetmelikler ve yönergeler çerçevesinde yürütmektedir.