KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Koruma Bölge Kurulu Hakkında

     


      2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu hükümlerine dayanılarak; yurt içinde bulunan ve bu kanun kapsamına giren Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları ile ilgili hizmetlerin bilimsel esaslara göre yürütülmesini sağlamak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen bölgelerde "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları" kurulur,  hükmü gereği Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyette bulunmak üzere KÜTAHYA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 18/ 08 /2008 tarih ve 2008/14072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 28/ 08 /2008 tarih ve 26981 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle kurulmuş ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 03/ 12 /2008 tarih ve 220322 sayılı oluru ile kurucu müdürün atanmasıyla 19/ 12 /2008 tarihinden itibaren çalışmalarına başlamıştır. 11.06.2009 tarihinde ilk Kurul toplantısını gerçekleştirerek fiilen  faaliyete geçmiştir.


      Bölge Kurulu Müdürlüğümüz görev alanında bulunan; Kütahya ve Uşak illeri ile ilçelerinde bulunan taşınmaz kültür varlıklarının tespit, tescil işlemleri ile rölöve, restorasyon, restitüsyon projelerinin incelenerek Kurul gündemine alınması, kentsel ve arkeolojik sit alanlarında tevhit, ifraz gibi parselasyon işlemleri vb. konular ile maliye hazinesine ait taşınmazların satış ve tahsis konularının incelenmesi ayrıca 2863 sayılı yasa kapsamında incelenmesi gereken Resmi kurumlara ve gerçek kişilerden gelen başvuruların incelenmesi yanında, tescilli taşınmaz kültür varlıkları üzerinde ilmi çalışma yapmak isteyen üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilere destek olunması görev alanlarındandır.


      Müdürlüğümüze bu konularda yapılan başvurular en kısa süre içerisinde incelenerek Kurul gündemine alınması sağlanmakta, Müdürlüğümüz yetkisinde olan konular da ise kısa süre içerisinde cevap verilmektedir.