KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kamu Hizmet Standartları

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Bilgi Edinme Başvuruları

Talep yazısı

15-30 gün

2

Dilekçe Hakkının Kullanılması kapsamında gerçek veya tüzel kişi talepleri

Talep yazısı

30 gün

3

Şikayet Değerlendirmesi

Resmi yazı, dilekçe, e-posta yoluyla

15-30 gün

4

Vatandaş Bilgi Edinme Kanununa göre yapılan başvuruların cevaplandırılması

1-Dilekçe,

2-Elektronik posta

30 gün

5

Yeşil Pasaport

1.Genel Müdürlüğümüz merkez ve Ankara’daki taşra teşkilatında çalışan 1., 2. ve 3. derece kadrolarda bulunan personelin şahsi başvurusu

2.Yeşil pasaport talep formu

2-3 gün

6

Gri Pasaport

1.Genel Müdürlüğümüz merkez ve Ankara’daki taşra teşkilatında çalışan ve makam onayı ile yurtdışında görevlendirilen personelin başvurusu

2.Hizmet pasaportu talep formu

2-3 gün

7

İhale İşlemleri

İdari Şartnamede belirtilen belgeler

İdari şartnamede belirtilen süre

8

Koruma Amaçlı İmar Planları

1- Sit alanlarına ilişkin bilgi ve belgeler

2- Alana ait hâlihazır harita

6 Ay

9

Sokak Sağlıklaştırma Projeleri

  • 1-1- Proje alanının Kentsel Sit alanı içinde olduğuna ilişkin bilgi ve belgeler
    • 2-Proje alanının Koruma amaçlı imar planı olması

ya da koruma alanı içinde olması

3 Ay

10

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 21. maddesi kapsamında taşınmazlara harç muafiyeti uygulanıp uygulanmayacağına dair başvuruların değerlendirilmesi

1-Dilekçe,

2-Söz konusu taşınmaza ilişkin kadastral bilgiler,

  • 3-3- Başvuru sahibinin adres ve TC Kimlik Numarasının mevcut olması.

15 Gün

11

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 13 üncü maddesi kapsamında Hazine ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde olan korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanları ile sit alanlarındaki taşınmazların satış ve hibesi ile ilgili işlemler

1-Taşınmaz malın çaplı tasarruf vesikası

2-tapu senedi örneği

3- taşınmaz malın konumunu gösterir harita,

4-taşınmaz mallarla ilgili yapılacak müracaatlarda satış, hibenin gerekçesi ve varsa kullanım amacına ilişkin bilgiler.

Talep Eden kurum tarafından araç ve yer gösterecek personel sağlanması ardından

15 Gün

12

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun14 üncü maddesi kapsamında Hazine ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde olan korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanları ile sit alanlarındaki taşınmazların kiralama, tahsis, devir, terk, irtifa ve intifa hakkı verilmesi ile ilgili işlemler.

1-Taşınmaz malın çaplı tasarruf vesikası

2- tapu senedi örneği

3-taşınmaz malın konumunu gösterir harita,

4-taşınmaz mallarla ilgili yapılacak müracaatlarda kiralama, devir, terk, tahsis, irtifak ve intifa hakkı tesisinin gerekçesi ve varsa kullanım amacına ilişkin bilgiler.

Talep Eden kurum tarafından araç ve yer gösterecek personel sağlanması ardından

15 Gün

13

Tespit, İrdeleme ve Belgeleme

1-Dilekçe,

2- tespit ve tescili yapılan alana ya da taşınmaza ilişkin pafta ada parsel ve yer bilgilerini gösterir belge

Tespit Ve irdeleme Programı Kapsamında

14

Su ürünleri yetiştiriciliği, sulak alanlar, askeri yasak bölgeler, milli parklar, OSB, Küçük Sanayi Siteleri, ÇED, Boru Hatları, Planlama Alanları, ÖÇK Alanları, Turizm Bölgeleri Alanları ve Merkezleri, Maden Ruhsatları, Enerji Santralleri ve Nakil Hatları, GSM Baz İstasyonları gibikonularda görüş bildirme

1-Dilekçe,

2-söz konusu proje alanına ilişkin bilgi ve belgeler (plan, rapor, ÇED raporu vs)

Talep Eden kurum tarafından araç ve yer gösterecek personel sağlanması ardından

15 Gün

15

Bakanlığımız veya Çeşitli kurumlar tarafından hazırlanan müze projelerinin incelenmesi

1-Hazırlanan projeler ve ekleri

15- 30 Gün