KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Koruma Bölge Kurulu Hakkında

  2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 57. maddesinde gösterildiği şekliyle, aşağıda ayrıntıları
verilen görev ve sorumlulukları yerine getirilmek üzere kurulan Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görev
sorumluluk alanı, Aydın ve Denizli illerinin tamamını kapsamaktadır.

          Koruma bölge kurulları, Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları çerçevesinde olmak kaydıyla aşağıdaki işleri yapmakla görevli ve yetkilidir.
a) Bakanlıkça tespit edilen veya ettirilen korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının tescilini yapmak,
b) Korunması gerekli kültür varlıklarının gruplandırılmasını yapmak,
c) Sit alanlarının tescilinden itibaren üç ay içinde geçiş dönemi yapı şartlarını belirlemek
d) Koruma amaçlı imar planları ile bunların her türlü değişikliklerini inceleyip karar almak, 
e) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının koruma alanlarının tespitini yapmak,
f) Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarından özelliklerini kaybetmiş olanlarının tescil kaydını kaldırmak,
g) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanları ile sit alanlarına ilişkin uygulamaya yönelik kararlar almak.

          16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında
Kanun uyarınca ilan edilen yenileme bölgelerinde yenileme projelerini onaylamak üzere 5366 sayılı Kanun uyarınca oluşturulan Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları da bu maddede belirtilen işleri yapmakla görevli ve yetkilidir.

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 01/01/2006 tarihinden beri faaliyetlerine devam etmekte olup, günümüzde
1
Müdür, 29 uzman (7 Arkeolog, 5 Şehir Plancısı, 4 Sanat Tarihçisi, 4 Mimar, 3 Harita Mühendisi, 2 Antropolog, 1 Çevre
Mühendisi, 1 İnşaat Mühendisi, 1 Harita Teknikeri) ve 9 adet idari personelle görevlerini
sürdürmektedir.