KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Koruma Bölge Kurulu Hakkında

Kurumun Genel Tanımı

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu hükümlerine dayanılarak; KanununYurtiçinde bulunan ve bu Kanun kapsamına giren korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili hizmetlerin bilimsel esaslara göre yürütülmesini sağlamak üzere, Bakanlığa bağlı "Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu" ile Bakanlıkça belirlenecek bölgelerde "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları" kurulur.” şeklinde belirtilen hükmü gereği, Bakanlar Kurulu’nun18.05.2005 gün ve 2005/ 8949 sayılı yazıları ile kurulan Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Bakanlık Makamı’nın 21.11.2005 gün ve 170624 sayılı onayı ile çalışmalarına başlamıştır.

Koruma Bölge  Kurulu  Müdürlüğünün  görevleri arasında;  Sivas,  Tokat  ve  Malatya  illeri  ile  ilçelerinde  bulunan  taşınmaz  kültür varlıklarının tespit, tescil işlemleri rölöve, restitüsyon ve restorasyon  projeleri ile sit alanı ya da korunma alanlarındaki taşınmazlara ilişkin yeni yapılanma projelerinin incelenerek Kurul gündemine alınması, kentsel ve arkeolojik sit alanlarında tevhit, ifraz gibi parselasyon işlemleri vb. konular ile Maliye Hazinesine ait taşınmazların satış ve tahsis konularının incelenmesi ayrıca 2863 Sayılı Yasa kapsamında incelenmesi gereken resmi kurumlardan ve gerçek kişilerden gelen başvuruların incelenmesinin yanında, tescilli taşınmaz kültür varlıkları üzerinde ilmi çalışma yapmak isteyen üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilere destek olunması gibi çalışmalar bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen çalışmalara yönelik Koruma Bölge  Kurulu  Müdürlüğüne yapılan  başvurular  en  kısa  süre  içerisinde  incelenerek,  Kurul  gündeminde  değerlendirilmesi gerekenlerin gündeme alınması sağlanmakta,Müdürlük yetkisinde olan konulara ise Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından öngörülen işlem süreleri içerisinde işlem yapılmaktadır.