KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kamu Hizmet Standartları

SİVAS  KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETTAMAMLAMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Tescil, Tespit, irdeleme ve belgeleme, sayısallaştırma talepleri

 1. Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
  1. Başvuru (Kimlik ve adres bilgileri ile)
  2. Güncel Mülkiyet Durum Belgesi
 1. Diğer ilgili kurumlar tarafından hazırlanması gerekli belgeler
  1. Halihazır harita, Kadastro paftası, İmar durumu
  2. 1/1000 Ölçekli İmar Planı Paftası (varsa)
  3. Kurum Görüşleri (Faaliyetleri etkilenen kurumlardan)
  4. Uzman raporu, Anıt/Sit Fişi, Fotoğraf albümü. (Vakıflar Genel Müdürlüğü başvurularında)
 1. Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
  1. Uzman raporu ve Fotoğraflar
  2. Tescil fişi (Anıt/Sit)
  3. Tespit ve Tescil Yönetmeliğindeki diğer belgeler
  4. Kurul Gündemine alınması ve alınan kurul kararının dağıtımı
  5. Maliklerin tespiti ve tebligatı(Yapı ölçeğinde)/Resmi Gazetede yayınlanması(Sit)

 

 

 

 

 

Tespit tarihinden sonra 60 gün

 

 

 

2

 

 

 

Tescilden düşme talepleri

 1. Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
  1. Başvuru (Kimlik ve adres bilgileri ile)
  2. Güncel Mülkiyet Durum Belgesi
 1. Diğer ilgili kurumlar tarafından hazırlanması gerekli belgeler
  1. Halihazır harita, Kadastro paftası, İmar durumu
  2. 1/1000 Ölçekli İmar Planı Paftası (varsa)
 • 3.Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
  1. Uzman raporu Fotoğraflar
  2. Kurul Gündemine alınması ve alınan kurul kararının dağıtımı

 

 

 

30 Gün

 

 

 

 

3

 

 

 

Korunma Alanı belirlenmesi talepleri

 1. Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
  1. Başvuru (Kimlik ve adres bilgileri ile)
  2. Güncel Mülkiyet Durum Belgesi
 1. Diğer ilgili kurumlar tarafından hazırlanması gerekli belgeler
  1. Halihazır harita, Kadastro paftası, İmar durumu
  2. 1/1000 Ölçekli İmar Planı Paftası (varsa)
 • 3.Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
  1. Uzman raporu (Öneri harita ekli) Fotoğraflar
  2. Kurul Gündemine alınması ve alınan kurul kararının dağıtımı
  3. Maliklerin tespiti ve kararın tebligatı

 

 

 

 

30 Gün

 

 

4

 

Koruma Grubu belirlenmesi talepleri

 1. Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
  1. Başvuru (Kimlik ve adres bilgileri ile)
  2. Güncel Mülkiyet Durum Belgesi
 1. Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
  1. Uzman raporu Fotoğraflar
  2. Kurul Gündemine alınması ve alınan kurul kararının dağıtımı

 

 

30 Gün

 

 

 

5

 

 

Vergi Muafiyeti talepleri

 1. Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
  1. Başvuru (Kimlik ve adres bilgileri ile)
  2. Güncel Mülkiyet Durum Belgesi
  3. İzinsiz uygulama olmadığına ilişkin bilgi belge 3.Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler
 1. Diğer ilgili kurumlar tarafından hazırlanması gerekli belgeler
 1. Uzman raporu Fotoğraflar
 2. İzinsiz uygulama olmadığına ilişkin inceleme (var ise kurul gündemine alınacaktır)

 

 

 

30 Gün

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Basit Onarım talebi

 1. Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
  1. Başvuru (Kimlik ve adres bilgileri ile) KUDEB var ise KUDEB e yapılacaktır.
  2. Güncel Mülkiyet Durum Belgesi
  3. Yapının Yasal Durumuna İlişkin Belge (Tescilsiz yapılar için)
  4. Yapılmak istenen onarımların maddeler halinde listesi. 2.Mahalli İdarelerce (Belediye veya Valilik) hazırlanması gerekli belgeler
 1. Uzman raporu ve Fotoğraflar (KUDEB var ise KUDEB tarafından yapılacaktır)
 2. Ön İzin Belgesi ve Uygulama Sonuç Belgesi (KUDEB var ise KUDEB yapacaktır)
 3. Koruma Bölge Kuruluna İletilmesi
 1. Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler (KUDEB yok ise)
 1. Uzman raporu ve Fotoğraflar
 2. Ön İzin Belgesi ve Uygulama Sonuç Belgesi
 3. İlgili Belediyesine bilgi amaçlı İletilmesi
 4. Kurul Gündemine alınması ve alınan kurul kararının dağıtımı (Gerekmesi halinde)

 

 

 

 

 

30 Gün

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Rölöve, restitüsyon, restorasyon, rekonstrüksiyon ve tadilat projeleri değerlendirme talepleri

 1. Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler
  1. Başvuru (Kimlik ve adres bilgileri ile)
  2. Güncel Mülkiyet Durum Belgesi
  3. Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Rekonstrüksiyon Projeleri
  4. Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Rekonstrüksiyon Proje Raporları
  5. Proje ve eklerinin yüklendiği CD
  6. Fotoğraf Albümü (İç, dış detayları, çekim yönleri krokisi, çevresi ile panoramik)
  7. Aplikasyon Krokisi, Çap, Hâlihazır Harita, Kadastro Paftası
  8. Röperli Kroki (Kotlu Kroki)
  9. 1/1000 Ölçekli İmar Planı Paftası (varsa)
  10. İmar Durumu (Restorasyon, Rekonstrüksiyon projeleri için)
  11. Kot Kesit (gerekmesi halinde)
  12. Vekâlet (Rölöve/Restitüsyon ilgili idare aracılığıyla gelmemesi halinde)
  13. Belediyesinden projelerin ön onay alınması. 2.Diğer ilgili kurumlar tarafından hazırlanması gerekli belgeler

1. YerelYönetimgörüşü ileProjelerinönonayyapılması. 3.Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanması gereklibelgeler

 1. Uzman raporu ve Fotoğraflar
 2. Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Rekonstrüksiyon Projelerinin incelenmesi
 3. Kurul Gündemine alınması ve alınan kurul kararının dağıtımı

 

 

 

 

 

 

 

 

60 Gün

 

 

1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler

 


 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Yeni Yapılanma Ve TadilatProjeleri değerlendirme talepleri

1.

Başvuru (Kimlik ve adres bilgileri ile)

 

 

 

 

 

 

 

60 Gün

2.

Güncel Mülkiyet Durum Belgesi

3.

Yeni Yapılanma/Tadilat Projesi (Belediye/İlgili idare onayı ve görüşüyle birlikte)

4.

Proje Teknik Raporu

5.

Proje ve eklerinin yüklendiği CD

6.

Fotoğraf Albümü (İç, dış detayları, çekim yönleri krokisi, çevresi ile panoramik)

7.

Aplikasyon Krokisi, Çap, Hâlihazır Harita, Kadastro Paftası

8.

Röperli Kroki (Kotlu Kroki)

9.

1/1000 Ölçekli İmar Planı Paftası

10.

İmar Durumu (Restorasyon, Rekonstrüksiyon projeleri için)

11.

Kot Kesit (gerekmesi halinde)

12.

İnşaat İstikameti (gerekmesi halinde)

2.Diğer ilgili kurumlar tarafından hazırlanması gerekli belgeler

 

Yerel Yönetim görüşü.(Projelerin imara uygunluğunu belirtilmesi ve ön onay yapılması)

3.Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler

 

Uzman raporu ve Fotoğraflar

 

Yeni Yapılanma/Tadilat Projelerinin incelenmesi

 

Kurul Gündemine alınması ve alınan kurul kararının dağıtımı

 

 

 

9

 

 

 

Yapı Kullanma İzni için görüş talebi

1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler

 

 

 

30 Gün

 

Başvuru (Kimlik ve adres bilgileri ile)

 

Güncel Mülkiyet Durum Belgesi

 

Proje Müellifinin teknik raporu ve Fotoğraf Albümü (Kapsamlı hazırlanmış)

2.Diğer ilgili kurumlar tarafından hazırlanması gerekli belgeler

 

Belediyesi/ilgili idaresinin teknik raporu ve Fotoğraf Albümü (Kapsamlı)

3.Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler

 

Uzman raporu ve Fotoğraflar

 

Kurul Gündemine alınması ve alınan kurul kararının dağıtımı

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Sokak

Sağlıklaştırma ve Kentsel tasarım Projeleri

1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler

 

 

 

 

 

 

90 Gün

 

Başvuru (Kimlik ve adres bilgileri ile)

 

Güncel Mülkiyet Durum Belgesi

 

Muvafakatnameler (Her parselde en az bir malikin, ruhsatlı yeni yapıların proje müelliflerinin muvafakati alınması esastır.)

 

Sokak Sağlıklaştırma Projesi (mevcut durum ile öneri proje)

 

Proje Teknik Raporu

 

Proje ve eklerinin yüklendiği CD

 

Fotoğraf Albümü (İç, dış detayları, çekim yönleri krokisi, çevresi ile panoramik)

 

1/1000 Ölçekli İmar Planı Paftası, Kadastro Paftası ve Hâlihazır Harita

 

Yapıların Yasal Durumuna İlişkin Belge (tescilsiz yapılar için)

2.Diğer ilgili kurumlar tarafından hazırlanması gerekli belgeler

 

Yerel Yönetim görüşü ile Projelerin ön onay yapılması.

3.Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler

 

Uzman raporu ve Fotoğraflar

 

Sokak Sağlıklaştırma / Kentsel tasarım Projelerinin incelenmesi

 

Kurul Gündemine alınması ve alınan kurul kararının dağıtımı

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

Koruma Amaçlı İmar Planı Ve Revizyonu

1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler

 

 

 

 

 

 

 

90 Gün

 

Başvuru (Kimlik ve adres bilgileri ile)

 

Büro Tescil Belgesi

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Karnesi (İmar Planı Yapımı Yeterlilik Belgesi)

 

Planlama Ekibinin Diploma Örnekleri (Kentsel Sit: Ş. Plancısı, Rest. Mimar, Pey. Mimarı, Sanat Tarihçisi, Sosyolog)

 

(Arkeolojik Sit: Şehir Plancısı, Restoratör Mimar, Arkeolog, Sosyolog) (Tarihi Sit: Şehir Plancısı, Mimar, Tarihçi, Sosyolog)

 

İmar Planı Paftaları (planlama ekibince imzalı)

 

Plan Araştırma Raporu (planlama ekibince imzalı)

 

Plan Açıklama Raporu (planlama ekibince imzalı)

 

Kurum Görüşleri (Araştırma Rapor ekine kurum üst yazıları ve paftaları olacak)

 

Jeolojik Jeoteknik Etüt (1.ve 2.Der Arkeolojik Sitlerde gözlemsel, diğer alanlarda Kurul izinli sondaj sonucuna dayanan etüt

 

Plan ve Eklerinin Yüklendiği CD

2.Diğer ilgili kurumlar tarafından hazırlanması gerekli belgeler

 

Belediye/İlgili İdare Meclisi Kararı (Kurulda görüşülmesinin uygun olduğuna dair)

3.Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler

 

Uzman raporu ve Fotoğraflar

 

Koruma Amaçlı İmar Planının / Revizyonunun incelenmesi

 

Kurul Gündemine alınması ve alınan kurul kararının dağıtımı

 

 

 

 

12

 

 

Koruma Amaçlı İmar Planı

Değişikliği (Parsel ölçeğinde veya

kısmi)

1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler

 

 

 

 

30 Gün

 

Başvuru (müellifi tarafından )

 

İmar Planı Paftaları (Konu İmar hattı değişikliği, tescil taraması ise Şehir Plancısı imzası yeterlidir Kat artırımı, fonksiyon

değişikliği vs. ise tüm planlama ekibi imzalayacaktır)

 

Plan Araştırma Raporu (planlama ekibince imzalı)

 

Plan ve Eklerinin Yüklendiği CD

2.Diğer ilgili kurumlar tarafından hazırlanması gerekli belgeler

 

Belediye/İlgili İdare Meclisi Kararı (Kurulda görüşülmesinin uygun olduğuna dair)

3.Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler

 

Uzman raporu ve Fotoğraflar

 

Koruma Amaçlı İmar Planının değişikliğinin incelenmesi

 

Kurul Gündemine alınması ve alınan kurul kararının dağıtımı

 

 

 

 

13

 

İmar Planı Ve Değişikliği (Tescilli Yapı Parseli Veya Korunma Alanında)

1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler

 

 

 

 

30 Gün

 

Başvuru (Kimlik ve adres bilgileri ile)

 

Mevcut İmar Planı Paftası (plan değişikliği için)

 

Öneri İmar Planı Paftası ve Plan Açıklama Raporu

2.Diğer ilgili kurumlar tarafından hazırlanması gerekli belgeler

 

Belediye/İlgili İdare Meclisi Kararı (Kurulda görüşülmesinin uygun olduğuna dair)

3.Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler

 

Uzman raporu ve Fotoğraflar

 

İmar Planının değişikliğinin incelenmesi

 

Kurul Gündemine alınması ve alınan kurul kararının dağıtımı

 

 

1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler

 

 

Başvuru (Kimlik ve adres bilgileri ile)

 

Planlama Ekibinin Diploma Örnekleri (Alanın niteliğine göre teknik şartnamedeki branşlar)


 

14

Çevre Düzenleme Projeleri (Ören Yerleri İçin)

Çevre Düzenleme Projesi (Proje ekibince imzalı, Bakanlığımız ilgili biriminin görüşü)

 

90 Gün

Çevre Düzenleme Projesi Notları ve Proje Teknik Raporu

Proje ve Eklerinin Yüklendiği CD

2.Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler

Uzman raporu ve Fotoğraflar

Çevre Düzenleme Projesinin incelenmesi

Kurul Gündemine alınması ve alınan kurul kararının dağıtımı

 

 

 

 

15

 

 

 

Tevhit, İfraz, Yola Terk, Yoldan İhdas talepleri

1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler

 

 

 

 

30 Gün

Başvuru (İlgili yerel yönetim tarafından yapılacak)

Güncel Mülkiyet Durumu Belgesi

Değişiklik Bildirimine İlişkin Folyo

Encümen kararı

Kadastro Paftası, Hâlihazır Harita, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Paftası ve İlgili Plan Hükümleri

2.Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler

Uzman raporu ve Fotoğraflar

Çevre Düzenleme Projesinin incelenmesi

Kurul Gündemine alınması ve alınan kurul kararının dağıtımı

 

 

 

16

 

 

Cins, Fonksiyon İşlev değişiklikleri talepleri

1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler

 

 

 

30 Gün

Başvuru (İlgili yerel yönetim tarafından yapılacak)

Güncel Mülkiyet Durumu Belgesi

Kadastro Paftası, Hâlihazır Harita, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Paftası ve İlgili Plan Hükümleri

Yapının yasal durumuna ilişkin belge

2.Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler

Uzman raporu ve Fotoğraflar

Cins değişikliği evraklarının ve geçmişinin incelenmesi

Kurul Gündemine alınması ve alınan kurul kararının dağıtımı

 

 

 

 

17

 

 

 

Satış Kiralama, İrtifak hakkı vb. talepleri

1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler

 

 

 

 

30 Gün

Başvuru (Kimlik ve adres bilgileri ile)

Güncel Mülkiyet Durumu Belgesi

Gerekçesi ve kullanım amacı

Kadastro Paftası, Çaplı tasarruf vesikası, Hâlihazır Harita, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Paftası ve İlgili Plan Hükümleri

Yapının yasal durumuna ilişkin belge (Taşınmazda yapı varsa)

2.Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler

Uzman raporu ve Fotoğraflar

Taşınmazın geçmişinin incelenmesi

Kurul Gündemine alınması ve alınan kurul kararının dağıtımı

 

 

 

 

18

 

 

 

İzinsiz Uygulamalar

hakkındatalepler

1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler

 

 

 

 

30 Gün

Başvuru (Kimlik ve adres bilgileri)

2.Diğer ilgili kurumlar tarafından hazırlanması gerekli belgeler

İlgili yerel yönetim tarafından hazırlanmış teknik rapor ve Fotoğraflar

Ruhsat ve eki projesi (Tescilsiz yapılar için)

Güncel Mülkiyet Durum Belgesi

Halihazır harita, İmar Durumu

3.Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler

Uzman raporu ve Fotoğraflar

Kurul Gündemine alınması ve alınan kurul kararının ilgili yerlere dağıtımı

 

 

 

19

Kurum görüşü talepleri (Alt/Üst yapı, Tesis, taş ocağı, ÇED, sulak

alan, maden, osb, baz ist. vb.)

1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler

 

 

 

 

30 Gün

 

Başvuru (Kimlik ve adres bilgileri)

Uygulama talebine ilişkin Teknik rapor, pafta, belge, bilgi

Kadastro Paftası ve Halihazır harita

1/1000 Ölçekli İmar Planı Paftası ve İlgili Plan Hükümleri (Varsa)

3.Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler

Uzman raporu ve Fotoğraflar

Kurul Gündemine alınması, alınan kararının ilgili yerlere dağıtımı (Gerekmesi halinde)

 

 

 

20

 

 

Mail-i İnhidam Durumundaki Yapılar hakkında talepler

1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler

 

 

 

30 Gün (İlk Kurul Toplantısına alınır)

Başvuru (Kimlik ve adres bilgileri)

Mail-i İnhidam Raporu ve Fotoğraf Albümü

Güncel Mülkiyet Durum Belgesi

2.Diğer ilgili kurumlar tarafından hazırlanması gerekli belgeler

İlgili yerel yönetim tarafından hazırlanmış teknik rapor ve Fotoğraflar

3.Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler

Uzman raporu ve Fotoğraflar

Kurul Gündemine alınması ve alınan kurul kararının ilgili yerlere dağıtımı

 

21

Bilgi Edinme Başvuruları, Dilekçe hakkı

1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler

 

15 Gün

Başvuru (Kimlik ve adres bilgileri)

2.Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler

Uzman raporu ve cevap yazısı.

 

22

 

İtirazlar, Şikayetler

1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler

 

Başvuru (Kimlik ve adres bilgileri)

 

2.Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler

30 Gün

Konu ile ilgili bilgi ve belgelerin toplanması ve incelenmesi

 

Uzman raporu ve Fotoğraflar

 

 

 

 

 

23

 

Sit Alanında yıkım izni, hafriyat, bitki vb. temizlik, ağaç kesim, budama, arkeolojik sondaj talepleri

1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler

 

Başvuru (Kimlik ve adres bilgileri)

 

Güncel Mülkiyet Durumu Belgesi

 

2.Diğer ilgili kurumlar tarafından hazırlanması gerekli belgeler

 

Malik veya Yetkili Kurum görüşü (Alanın veya talebin özelliğine göre Orman, Çevre ve Şehircilik, Müze, Vakıflar vs.)

30 Gün

Kadastro Paftası ve Halihazır harita

1/1000 Ölçekli İmar Planı Paftası ve İlgili Plan Hükümleri

 

3.Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler

 

Konu ile ilgili bilgi ve belgelerin toplanması ve incelenmesi

 

Uzman raporu ve Fotoğraflar

 

 

 

24

 

Karar düzeltme veya karar iptali

1.Başvuru sahibince hazırlanması gerekli belgeler

 

30 Gün

Başvuru (Kimlik ve adres bilgileri)

Mülkiyet Durum Belgesi,


 

talepleri

3.Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanması gerekli belgeler Uzman raporu ve Fotoğraflar

Kurul Gündemine alınması ve alınan kurul kararının ilgili yerlere dağıtımı

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin

bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine başvurunuz.

   İlkMüracaatYeri                                                                                         İkinci MüracaatYeri

İsim     :Sait TÜRKAN                                                                                            İsim    : Ebru AKYOLZOR

Unvan : BölgeKuruluMüdür V.                                                                            Unvan : Kurullar DairesiBaşkanı

Adres : Halilrıfatpaşa Mah. Mum Baba Cad. No:8 Merkez / Sivas                Adres : Kültür Varlıkları ve Müz. Gen. Müd. Ulus/ANK. Tlf                                              :                                                                                                     
                                                                                                                                         
Tel: 0346 221 8857                                                                                                Tlf. : (+90 312) 3105364 Faks: (+90 312) 310 9112