KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Koruma Bölge Kurulu Hakkında

KURULUŞ VE TARİHÇE

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 3386 sayılı kanunla değişik 51. Maddesi kapsamında, Bakanlık Makamının 15/03/2005 tarih ve 31895 sayılı oluru onayı ile Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü kurulmuştur. Bakanlar Kurulunun18/05/2005 tarih ve 2005/8949 sayılı kararı ile kurulan Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü faaliyete geçmesi için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi Bakanlık Makamının 21/11/2005 tarih ve 170591 sayılı onayı ile uygun görülmüş Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün faaliyete geçmesi için 09/12/2005 tarih ve 182627 sayılı Makam oluru ile görev alanları Adıyaman, Mardin, Şanlıurfa olarak belirlenmiştir. Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 16/03/2006 tarihinde açılışı yapılarak faaliyetlerine başlamıştır. Müdürlüğümüz çalışma alanında kalan Mardin ili  05/10/2007 tarih ve 169809 sayılı Bakanlık Makamı oluru ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün  09/10/2007 gün ve 171859 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne devredilmiştir.
Mardin ili 08/08/2017 tarih ve 152970 sayılı Bakanlık Makamı oluru ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün  10/08/2017 gün ve E.163073 sayılı yazısı ile Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü görev alanına dahil edilmiştir.
Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü; Şanlıurfa, Adıyaman ve Mardin İlleri görev alanı olmak üzere faaliyetini sürdürmektedir.MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ

Şanlıurfa, Adıyaman ve Mardin il sınırlarında bulunan taşınmazlara ilişkin; 

1-kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişiliklere 2863 sayılı yasa kapsamında olup olmadığı hakkında görüş vermek

2-taşınmaz kültür varlıklarının tespit, tescil işlemlerini yürütmek 

3-taşınmaz kültür varlıklarının tadilat, onarım, işlev verme işlemleri, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri ile çevre düzenleme projelerini incelemek,  kurul gündemine almak.

4-2863 sayılı yasa kapsamında kalan alanlarda tevhit, ifraz vb. konuları kurul gündemine alımak.

5- Kamu kurum ve kuruluşlar ile Maliye Hazinesine ait taşınmazların intifa, satış, kiralama, tahsis, trampa vs.konularının incelenerek 2863 sayılı yasanın 13 ve 14. maddeleri kapsamında görüş vermek.

6- Kurul gündemine alınan konular için her ay kurul toplantılarını düzenlemek ve organize etmek. 

7- Şanlıurfa, Adıyaman ve Mardin il sınırlarında Müdürlükçe işlem gören taşınmazların arşiv dosyalarını tutmak.

8- taşınmaz kültür varlıkları ve bunların koruma alanları, etkileşim geçiş bölgelerinde ve sit alanlarında her türlü uygulama konularını Kurul gündemine almak.

9- Alınan Kurul kararlarını ilgili kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilere dağıtımını yapmak.

10-Geçici dönem yapılanma koşullarının belirlenmesi , KAİP veya İmar Planı değerlendirmesi, tadilatı, revizyonu konularının incelenmesi ve kurul gündemine alınması.

11-Kültür varlıklarının tescilden düşürülmesi, sit alanlarının irdelenmesi konularının incelenmesi ve kurul gündemine alınması.

12-Taşınmaz kültür varlıklarında  2863 sayılı kanuna muhalefet konularının incelenmesi ve kurul gündemine alınması.

 

Kurulumuz Sanat Tarihi, Hukuk, Mimarlık, Şehir Bölge Planlama ve Arkeoloji bilim dallarından Bakanlığımızca belirlenen 7 daimi üye ve ilgili kurum temsilcisi üyelerden oluşmaktadır.

Kurulumuzca alınan kararların ilgili yerlere dağıtımı yapılmak suretiyle haberdar edilmektedir. Alınan kararların takibi ise Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. Alınan kararlara aykırı işlem yapılması sonucunda konu Kurul gündemine tekrar alınıp değerlendirilmektedir.

                

 

 

KURUMUN AMACI

Görev alanı içinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili hizmetlerin, bilimsel esaslara göre yürütülmesini sağlamak.

 

TESPİT TESCİL: Görev alanı olan Şanlıurfa, Adıyaman ve Mardin illerinde bulunan Kültür ve Tabiat Varlıklarının  tespit ve tescil işlemlerini yaparak kültür mirasına katkıda bulunmak,

 

RESTORASYON:  Kültür ve Tabiat Varlıklarının onarımına yönelik rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin incelemesini yaparak bu varlıkların korunması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak,

 

KULLANIM BELİRLEMEK: Kültür ve Tabiat Varlıklarını korumak, yaşatmak, kullanım, işlev vermek ve değerlendirmeye yönelik işlemleri yaparak bu suretle millî bütünlüğün güçlenmesine, turizme kazandırılmasına ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak,

 

TOPLANTI: Kültür ve Tabiat Varlıklarına yönelik işlemleri kurul gündemine hazır hale getirmek ve en  kısa sürede kurul gündemine alarak sonuçlanmasını sağlamak, kurul kararlarının ilgili birimlere dağıtımını yapmak,

 

KURUM GÖRÜŞÜ: Taşınmazların 2863 Sayılı yasa kapsamında olup olmadığına yönelik görüş vermek.

 

BAKANLIĞA BİLGİ VERMEK: Görev alanında Bakanlığımız yetkisindeki konularda bakanlığa bilgi vermek, görüş istemek