KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

İlke Kararları

(1110 nolu İlke Kararı) İdari Davaya Konu İşlemler Hakkında Koruma Bölge Kurulları ve Koruma Yüksek Kurulunca Karar Alınabileceğine İlişkin

(1183 nolu İlke Kararı)

(243 nolu İlke Kararı)

(25 nolu İlke Kararı) Taşınmaz Kültür Varlıklarının İn-situ Konumda Olmayan Mimari Parçalarına İlişkin

(26 nolu İlke Kararı) Taşınmaz Kültür Varlıklarında Yapılacak Tamamlamalara İlişkin

(340 nolu İlke Kararı)

(35 nolu İlke Kararı) Depremde Hasar Gören Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıkları İle Sit Alanları ve Etkileşim-Geçiş Sahalarındaki Yapılarda Yapılacak Uygulamalara İlişkin

(36 nolu İlke Kararı) Baraj Alanlarından Etkilenen Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin

(37 nolu İlke Kararı) Yerleşim Alanlarında; Mevcut Arkeolojik Sitlerin veya Daha Önceden Varlığı Bilinmeyen Ancak Yeni Yapılanma, Alt Yapı Çalışmaları ya da Doğal Afetler Sonucu Ortaya Çıkan-Çıkarılan Kültür Varlıklarının Korunması ve Değerlendirilmesine İlişkin

(420 nolu İlke Kararı) Planlama Sırasında Etkileme Geçiş Alanı Olarak Gözönüne Alınması Gerekli Görülen Alanlara (Planlama Sınırları) İlişkin Esaslar

(434 nolu İlke Kararı) Koruma Kurullarına Sunulacak Projelerin Hazırlanmasında Uyulması Gereken Hususlar

(658 nolu İlke Kararı) Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları

(660 nolu İlke Kararı) Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımları

(662 nolu İlke Kararı) Tescil Kaydı Bulunmayan Taşınmaz Kültür Varlığı Özelliğindeki Yapılar ve Yapı Elemanları

(663 nolu İlke Kararı) Taşınmaz Kültür Varlıkları İle Korunması Gerekli Kültür Varlığı Özelliği Gösteren Yapıların Tespiti ve Korunmalarına İlişkin Konuların Değerlendirilmesi Aşamasında Dikkate Alınacak Esaslar

(664 nolu İlke Kararı) Sit Alanları Dışındaki Üzerinde Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Bulunan Parsellerin Koruma Alanı

(665 nolu İlke Kararı) Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları İle Koruma Alanları ve Sit Alanları Üzerine Konulacak Hertürlü Işıklı ve Işıksız Tabelalar İle Çevresinde Yapılacak Donanımlar

(666 nolu İlke Kararı) Korunması Gerekli Tabiat ve Varlıklarından Anıt Ağaçların Tanımı ve Korunması

(676 nolu İlke Kararı)

(679 nolu Karar)

(680 nolu İlke Kararı)(13/01/2015 tarih ve 373 sayılı İlke Kararı ile değiştirilmiştir.)

(681 nolu İlke Kararı) Kentsel Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları

(688 nolu İlke Kararı)

(696 nolu İlke Kararı) Arkeolojik, Doğal, Tarihi Sit Alanları İle Sit Alanları Dışındaki Tescilli Kültür ve Tabiat Varlığı Parsellerinin Koruma Alanlarındaki Tescilsiz Parsellerde Uygulamaların Denetlenmesi ve İskan İzni

(697 nolu İlke Kararı)

(701nolu İlke Kararı)

(702 nolu İlke Kararı) Kentsel Arkeolojik Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları

(709 nolu İlke Kararı) Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tescil Kaydının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin İşlemler

(710 nolu İlke Kararı) 2863 Sayılı Kanuna Muhalefetten Açılan Davalar

(712 nolu Karar) "Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik" in uygulanmasında ortaya çıkan sorunların değerlendirilmesi

(714 nolu İlke Kararı)

(715 nolu İlke Kararı)

(716 nolu İlke Kararı) Karayolları Güzergahı Üzerinde Yer Alan Mimari Ve Tarihi Değeri Bulunan Köprülerin Tadilat, Tamirat Ve Esaslı Onarımları İle İlgili İlke Kararı (1269 nolu İlke Kararı İle Değişmiştir.)

(725 nolu İlke Kararı) 2863 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Alanlarda Su Ürünleri Üretim Ve Yetiştirme Tesislerine İlişkin İlke Kararı

(728 nolu ilke kararı) - Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun Doğal (Tabii) Sitler, Koruma Ve Kullanma Koşulları İle İlgili İlke Kararı(740 sayılı ilke kararı ile değişmiştir.)

(729 nolu ilke kararı)- Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun Anıt-Heykeller İle İlgili İlke Kararı

(730 no.lu ilke kararı)- Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun Kültür Ve Tabiat Varlığı Olarak Tescilli Mezarlık Alanlarındaki Ağaçlar İle İlgili İlke Kararı

(731 nolu İlke Kararı) Vakıflar Genel Müdürlüğü İdare ve Denetiminde Olan Cami, Mescit, Türbe vb. Kültür Varlıklarının Müdahale Biçimleri Uygulama ve Denetimi

(737 nolu İlke Kararı) Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun Koleksiyoncuların Envanterinde Bulunan Taşınmaz Ve Taşınmaz Parçaları İle İlgili İlke Kararı

(738 nolu Karar)

(739 nolu İlke Karar ) "2863 Sayılı Kanuna Muhalefeten Açılan Davalar "a ilişkin İlke Kararının Koruma Yüksek Kurulunda değerlendirilmesi

(740 sayılı İlke Kararı)

(745 nolu İlke Kararı ) Ören Yerleri ve Ören Yerlerinde Bulunan Arkeolojik Taşınmaz Kültür Varlıklarının, Bakanlıkça Tüzel Kişilere 5225 ve 5228 sayılı Kanunlar Kapsamında Kullandırılabileceği hakkında İlke Kararı

(751 no'lu İlke Kararı) 728 sayılı İlke Kararına İlave Hüküm

(762 nolu İlke Kararı) Sit alanlarını içeren 1/25000 ölçekli çevre düzeni planları hakkında

(773 nolu İlke Kararı) Koruma şansını kaybetmiş veya mimari özelliğini tümü ile yitirmiş taşınmaz kültür varlıkları hakkında

(775 nolu İlke Kararı) Sit Alanlarında, Koruma Alanlarında ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarına Bitişik Parsellerdeki Tescilsiz Yapıların Tadilat ve Tamiratları

18/10/2017 tarih, 818 sayılı Koruma Yüksek Kurulu Kararı

2 nolu İlke Kararı

372 nolu İlke Kararı

373 nolu İlke Kararı

51 Nolu İlke Kararı (780 no'lu İlke Kararının İptali)

52 No'lu İlke Kararı (779 No'lu İlke Kararının İptali)

536 nolu İlke Kararı

562 nolu İlke Kararı

662 Sayılı İlke Kararı I. ve II. Derece Arkeolojik Sitlerde Güneş Enerji Santrali Kurulması

837 no'lu İlke Kararı

874 nolu Koruma Yüksek Kurulu Kararı

922 no'lu İlke Kararı

1700 sayılı Tarihi Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Hakkında

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 23/08/2017 tarih, 783 sayılı kararı