KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Koruma Bölge Kurulu Hakkında

TARİHÇE
          
        2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 51 inci maddesi kapsamında Bakanlık Makamının 02.02.2017 tarih ve E.14738 sayılı Onayı ile Hatay Kültür Varlıklarını 11.01.2018 tarih ve 30298 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Koruma Bölge Kurulu; 02.10.2017 tarih ve 2017/11080 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Hatay İlinde doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Hatay Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü kurulmuştur. Hatay Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Hatay Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün faaliyete geçmesi, ayrıca Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu görev alanında kalan Hatay ve Osmaniye İllerinin Hatay Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna bağlanması Bakanlık Makamı Oluru ile uygun bulunmuştur.

       Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 08.08.2018 tarih ve E.664084 sayılı yazısı ile Hatay İli Antakya İlçesi Maşuklu Mahallesi 3538 ada 1 parsel (eski 3592) numaralı taşınmazda bulunan Hatay Arkeoloji Müzesi binasının ziyaretçi bölümünün üst katındaki ofislerin geçici olarak Hatay Koruma Kurulu Müdürlüğü hizmet binası olarak kullanılmasının uygun olduğuna dair görüşüne istinaden Müdürlüğümüzün kuruluş aşamasındaki iş ve işlemleri söz konusu bölümde yürütülmektedir.

          Hatay Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ilk toplantısına 15.03.2019 tarihinde başlamıştır. Bugüne kadar 166 Kurul Toplantı yapılmıştır.

 

KORUMA BÖLGE KURULLARININ GÖREVLERİ:


 

Madde 57 – (Değişik: 17/6/1987 - 3386/14 md.)
Koruma bölge kurulları, Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları çerçevesinde olmak kaydıyla aşağıdaki işleri yapmakla görevli ve yetkilidir.

a) Bakanlıkça tespit edilen veya ettirilen korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının tescilini yapmak,
b) Korunması gerekli kültür varlıklarının gruplandırılmasını yapmak,
c) Sit alanlarının tescilinden itibaren üç ay içinde geçiş dönemi yapı şartlarını belirlemek, (1)
d) Koruma amaçlı imar planları ile bunların her türlü değişikliklerini inceleyip karar almak, (1)(2)
e) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının koruma alanlarının tespitini yapmak,
f) Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarından özelliklerini kaybetmiş olanlarının tescil kaydını kaldırmak,
g) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanları ile sit alanlarına ilişkin uygulamaya yönelik kararlar almak.

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN GÖREVLERİ:

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerinin çalışma esaslarına ilişkin yönerge Bakanlık Makamının 18.01.2013 tarih ve 12610 sayılı bakan onayı ile yürürlüğe girmiştir.

Koruma Bölge Kurullarının İdari ve Teknik Hizmetleri Genel Müdürlüğe bağlı Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerince yürütülür.

Koruma Bölge Kurullarında değerlendirilecek konular için başvurular ilgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine yapılır.

Konuların Kanunda belirtilen süreler içerisinde kurul gündemine alınmasından Koruma Bölge Kurulu müdürü sorumludur.

Müdürlüğe yapılan başvurular üzerine; konunun kapsamına göre en az iki uzman tarafından mahallinde inceleme yapılır.

Yapılan bu inceleme sonucu hazırlanan rapor ve diğer belgeler değerlendirilmek üzere koruma bölge kurullarına sunulur. Koruma Bölge Kurullarınca incelenip karara bağlanan proje ve belgeler mühürlenir, imzalanır. Yapılan değerlendirme sonucu alınan kararlar, yazışma usulüne göre koruma bölge kurulu müdürlükleri tarafından dağıtılır.

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce yapılması gerekli işlemlerin ve kararların uygulanmasına yönelik konuların takibi, süresi içinde müdürlükçe yapılır.

Koruma bölge kurulu görev alanları " Hatay" ilini kapsamaktadır.