KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Koruma Bölge Kurulu Hakkında

  • KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI         
  • BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

  • Tüm dünyada insanlığın ortak mirası olarak kabul gören ve kısaca “ Kültürel ve Doğal Miras’’ olarak adlandırılan değerlerin korunması konusunda ülkemiz, uluslar arası alanda evrensel sorumluluk anlayışına sahip ülkeler arasında yer almaktadır.
  • Geçmişi binlerce yıla dayanan uygarlık tarihimiz içinde, doğrudan veya doğa ile birlikte yaratılmış olan bu değerler, çeşitli nedenlerle ve giderek artan bir hızla yok olma sürecine girmiştir. Bu nedenle, söz konusu değerlerin korunarak gelecek kuşaklara aktarılabilmesi amacıyla yasalar çıkarılmış ve konu ile ilgili kurumlar oluşturulmuştur.
  • Ülkemizde kültür ve tabiat varlıklarının korunabilmesi amacıyla, 5226 sayılı yasa ile değişik 2863 sayılı yasa gereğince Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurulları bünyesinde gerekli düzenlemeler yapılmış olup; anılan yasa kapsamında çıkarılan yönetmelik, yönerge ve ilke kararları doğrultusunda faaliyetler sürdürülmektedir.
  • Bursa Kurulumuz Bakanlık Makamının 21.10.1987 gün ve 6068 sayılı onayı ile oluşturulmuş; 1988 Mart ayında faaliyetine başlamıştır.
  • 08.08.2011 tarihli ve 648 Sayılı KHK’nın ilanı ile birlikte “Tabiat Varlıklarının’’ sorumluluğu Bakanlığımız bünyesinde alınarak, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na’’ devredilmiştir. Bununla birlikte Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları “Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarına’’ dönüştürülmüştür.
  • Kurulumuz görev alanında Bursa İli ve İlçeleri bulunmaktadır.