KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Hakkında

GENEL BİLGİLER

                

        2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 3386 sayılı kanunla değişik 51. Maddesi kapsamında, Müdürlüğümüz 13.09.1987 tarih ve 379 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname’nin 5. maddesine göre Bakanlık Onayı ile, doğrudan Bakanlık Merkez Teşkilatına bağlı bir taşra kuruluşu olarak Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü adı altında kurulmuştur. Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 1988 yılında faaliyetlerine başlamıştır. 

         Müdürlüğümüz görev alanında bulunan; Erzurum, Erzincan, Bayburt, Bingöl ve Tunceli illeri ile ilçelerinde bulunan taşınmaz kültür varlıklarının tespit, tescil işlemleri ile rölöve, restorasyon, restitüsyon projelerinin incelenerek Kurul gündemine alınması, kentsel ve arkeolojik sit alanlarının belirlenmesi ve bu alanlarda tevhit, ifraz gibi parselasyon işlemleri vb. konular ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait taşınmazların satış, tahsis ve trampa konularının incelenmesi işlemleri yapılmaktadır.

      Ayrıca 2863 sayılı yasa kapsamında gerek Resmi kurumlardan gerekse Gerçek kişilerden gelen başvurular incelenerek en kısa süre içersinde sonuçlandırılmaktadır.

      Kurulumuz Sanat Tarihi, Hukuk, Mimarlık, Şehir Bölge Planlama ve Arkeoloji bilim dallarından oluşan Bakanlığımızın atamış olduğu 7 daimi üye ile temsilci üyelerden oluşmaktadır.

          Kurulumuzca alınan kararların ilgili yerlere dağıtımı yapılmak suretiyle haberdar edilmektedir. Alınan kararların takibi ise Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. Alınan kararlara aykırı işlem yapılması sonucunda konu Kurul gündemine tekrar alınıp değerlendirilmektedir.

                 

                                                                                    KURUMUN AMACI

 

       Görev alanı içinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarıyla ilgili hizmetlerin, bilimsel esaslara göre yürütülmesini sağlamak.

 
TESPİT TESCİL: Görev alanı olan Erzurum, Erzincan, Bayburt, Bingöl ve Tunceli illeri illerinde bulunan Kültür Varlıklarının  tespit ve tescil işlemlerini yaparak kültür mirasına katkıda bulunmak,

 
RESTORASYON:  Kültür Varlıklarının onarımına yönelik rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin incelemesini yaparak bu varlıkların korunması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak,

 

KULLANIM BELİRLEMEK: Kültür Varlıklarını korumak, yaşatmak, kullanım, işlev vermek ve değerlendirmeye yönelik işlemleri yaparak bu suretle millî bütünlüğün güçlenmesine, turizme kazandırılmasına ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak,

 
TOPLANTI: Kültür Varlıklarına yönelik işlemleri kurul gündemine hazır hale getirmek ve en  kısa sürede kurul gündemine alarak sonuçlanmasını sağlamak, kurul kararlarının ilgili birimlere dağıtımını yapmak,

 
KURUM GÖRÜŞÜ: Taşınmazların 2863 sayılı yasa kapsamında olup olmadığına yönelik görüş vermek,

 
BAKANLIĞA BİLGİ VERMEK: Görev alanında Bakanlığımız yetkisindeki konularda bakanlığa bilgi vermek, görüş istemek.