KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Koruma Bölge Kurulu Hakkında

  ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

  • Kurumu hizmet alanına yönelik fiziki, teknik, insan kaynakları kapasitesi

   Müdürlüğümüzün 2 adet, 2 katlı Hizmet Binası, Yıldıztepe Mahallesi Kasabalılar Sokakta bulunmaktadır. Toplam arsa alanı 3227 m2, yapı alanı ise 1226 m2 dir. Müdürlüğümüze tahsisli lojman, misafirhane ve sosyal yardım tesisi vb. bulunmamaktadır.

   Müdürlüğümüzde 1 Müdür, 8 Mimar, 2 Şehir Plancı, 6 Arkeolog, 1 Harita Mühendisi, 1 İnşaat Mühendisi,1 Mühendis (Seramik Mühendisi) 1 Mühendis (Elektrik ve Elektronik Mühendisi), 1 Mühendis (Peyzaj Mimarı) 2 Müze Araştırmacısı, 1 Uzman (Sanat Tarihçisi), 4 Diğer Teknik Hizmetler Personeli (3 Sanat Tarihçisi, 1 Arkeolog), 1 Tekniker, 2 Genel İdari Hizmetler Uzmanı, 1 Bilgisayar İşletmeni, 6 Dösim İşçisi (1 Dösim İşçisi İnşaat Mühendisi) 1 sürekli temizlik İşçisi ve 1 Şoför olmak üzere 44 personel bulunmaktadır.

  • Hizmet Sorumluluk Alanı,

   Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 21.07.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kanun doğrultusunda, yurtiçinde bulunan ve bu Kanun kapsamına giren korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları ile ilgili hizmetlerin bilimsel esaslara göre yürütülmesini sağlamak üzere Bakanlıkça kurulmuş olup, görevlerini anılan Kanun ve ilgili Mevzuat hükümleri doğrultusunda yerine getirmektedir.

   1) GÖREVLERİ

   Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Bakanlık Makamının 30.06.2006 tarih ve 106448 sayılı Olurları ile yürürlüğe giren Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerinin Çalışma Esaslarına İlişkin Yönerge hükümleri doğrultusunda; 2863 sayılı Kanun kapsamında yer alan korunması gerekli kültür varlıkları, bunların koruma alanları ve Arkeolojik, Kentsel ve Tarihi Sit sınırları içerisinde yer alan taşınmazlara ilişkin tüm fiziki ve inşai müdahaleler konusunda;

    

  1. İlgili kişi, kurum ve kuruluşlarla gerekli yazışmaları yapmak,
  2. Müdürlüğe yapılan başvuruların değerlendirilerek gerekli durumlarda yerinde inceleme çalışmalarını gerçekleştirmek,
  3. Yapılan yerinde inceleme çalışmaları sonucu hazırlanan bilgi ve belgelerin Koruma Bölge Kurulu toplantı gündeminde değerlendirilmesini sağlamak,
  4. Koruma Bölge Kurulu toplantıları sonucu alınan Kararların ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara dağıtımını yapmak,
  5. Kurul Kararları ile gerçekleştirilmesi istenen uygulamaların takibini yapmak,
  6. Hazine, kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile koruma alanları ve sit alanları içinde kalan parsellere ilişkin satış, hibe, kiralama, tahsis vb. konularındaki başvuruları değerlendirerek yapılacak yerinde inceleme çalışmaları sonucu hazırlanan rapor, bilgi ve belgeleri ihtiyaç duyulması halinde Koruma Bölge Kurulu gündeminde değerlendirilmesini sağlayarak alınan Kararı Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne iletmekle görevlidir.

    

   Bunlarla birlikte, 21.07.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kanun’un “Koruma Bölge Kurullarının görev, yetki ve çalışma şekli” başlıklı 57. maddesi ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurulları Çalışmaları İle Koruma Yüksek Kuruluna Yapılacak İtirazlara Dair Yönetmelik’in “Koruma Bölge Kurullarının Görevleri” başlıklı 11. maddesi’nde belirtilen;

   1. Bakanlıkça tespit edilen veya ettirilen ya da Vakıflar Genel Müdürlüğünce tespit edilen korunması gerekli kültür varlıklarının tescilinin yapılması,
   2. Korunması gerekli kültür varlıklarının gruplandırılmasının yapılması,
   3. Sit alanlarının geçiş dönemi yapı şartlarının belirlenmesi,
   4. Koruma amaçlı imar planları ile bunların her türlü değişikliklerini inceleyip karar alınması,
   5. Uygulamaya yönelik projeler ile değişiklikleri hakkında karar alınması,
   6. Ören yerlerine ilişkin çevre düzenleme projeleri ile bunların her türlü değişikliklerine ilişkin görüş bildirilmesi,
   7. Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının koruma alanlarının tespitinin yapılması,
   8. Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarından özelliklerini kaybetmiş olanların tescil kaydının kaldırılması,
   9. Koruma amaçlı imar planı onaylanmış sit alanlarında tescilli taşınmaz kültür varlığı parselinde, planın bulunmadığı sit alanlarında ise tüm parsellerde inşaî ve fiziki müdahalelere;  tescilli 1. grup yapıların 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci maddesi uyarınca ruhsat gerektirmeyen tamirat ve tadilatlarına ilişkin karar alınması,
   10. Sit alanı içinde kalmayan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları ve bunların koruma alanlarına ilişkin uygulamaya dönük karar alınması,
   11. Naklinde zorunluluk bulunan korunması gerekli kültür varlıklarının uygulamaya yönelik işlemleri hakkında görüş bildirilmesi,
   12. Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parsellerinde, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetlerini etkilemeyecek şekilde ayrılma ve birleştirilmelerine ilişkin karar alınması,
   13. Kanunun "Devir yasağı" ve "Kullanma" başlıklı 13 üncü ve 14 üncü maddelerinde yer alan konularda talep edilmesi halinde Bakanlığa görüş verilmesine esas Müdürlük hizmetlerini gerçekleştirmektedir.

    

   Ayrıca, yukarıda belirtilen konular dışında Müdürlüğümüze yapılan başvurulardan; dosya incelemesi veya yerinde inceleme sonucunda uzman raporuyla koruma bölge kurulunda değerlendirilmesine gerek olmadığı tespit edilen konulara, müdürlükçe yazışma usulü esaslarına göre yanıt verilmektedir.

    

   Müdürlüğümüz; Kültür ve Turizm Bakanlığı – Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapmakta olup Müdürlüğümüzün görev alanında ESKİŞEHİR, AFYONKARAHİSAR ve BİLECİK illeri bulunmaktadır.