KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Koruma Bölge Kurulu Hakkında

   • İzmir 2 Numaralı Kültür  Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü; 1987 yılında İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Büro Müdürlüğü adıyla SSK İşhanı’nda  hizmete başlamıştır.Görev alanı  Aydın, Burdur, Isparta, Denizli ve Muğla illeri olarak belirlenmiştir .
   • İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 1988 yılında bulunduğu yerden taşınarak,  Alsancak semti Kıbrıs şehitleri Caddesi Mahzar Zorlu İşhanının 6. katında hizmet vermeye devam etmiştir.
   • Kurul Müdürlüğü görev alanları içinde bulunan  Burdur ve Isparta illeri 1990 yılında Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma  Kurulu Müdürlüğü görev alanına aktarılmıştır. Aynı yıl içinde Alsancak semti 1462 sokak 200 pafta 1275 ada ve 1 parselde bulunan taşınmaz, İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma  Kurulu Büro Müdürlüğü  hizmet binası için kamulaştırılmıştır.
   • Müdürlük 1992 yılında hizmet binası olarak tahsisi yapılan taşınmaza 1996 yılında taşınmış , 2018 yılından itibaren Alsancak Semti Umurbey Mahallesi 1491 Sokak No:4 ' te hizmet vermeye  devam etmektedir. 
   • Koruma Kurulu Müdürlüğü  görev alanlarında, 2000 yılından sonra  Muğla, Aydın ve Kütahya   Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları’nın hizmete girmesiyle ve  İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan bazı ilçelerinin aktarılmasıyla değişiklik yapılmıştır. 2014 yılı Eylül ayı itibariyle Kurul Müdürlüğümüzün görev alanları ; Manisa İli ve İlçeleri, İzmir ilinin Bergama, Dikili, Foça, Kemalpaşa, Menemen, Aliağa ilçeleri olarak belirlenmiştir.  
   • İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü bünyesinde Teknik Hizmetler Sınıfında 24, Diğer Teknik Hizmetler Sınıfında 6, Genel İdari Hizmetler Sınıfında 10 ve İşci olarak 3 adet personel mevcuttur.            

   2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Beşinci Bölümünde Koruma Kurullarının görevleri ve oluşumu 57. ve 58. maddeler ile şu şekilde açıklanmıştır:

   Koruma Kurullarının görev, yetki ve çalışma şekli:

   Madde 57 - (Değişik: 17/6/1987 - 3386/14 md.) Koruma kurulları, Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları çerçevesinde olmak kaydıyla aşağıdaki işleri yapmakla görevli ve yetkilidir.
   a) Bakanlıkça tespit edilen veya ettirilen korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının tescilini yapmak, 
   b) Korunması gerekli kültür varlıklarının gruplandırılmasını yapmak, 
   c) Sit alanlarının tescilinden itibaren bir ay içinde geçiş dönemi yapı şartlarını belirlemek, 
   d) Koruma amaçlı imar planları ile bunların her türlü değişikliklerini inceleyip onamak,
   e) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının koruma alanlarının tespitini yapmak,
   f) Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarından özelliklerini kaybetmiş olanlarının tescil kaydını kaldırmak, 
   g) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanları ile ilgili uygulamaya yönelik kararlar almak. 

   Kamu kurum ve kuruluşları (belediyeler dahil) ile gerçek ve tüzel kişiler, koruma kurullarının kararlarına uymak zorundadırlar. Koruma kurullarının başkan ve başkan yardımcıları, üyeler arasından kurulca seçilir. Başkanın yokluğunda kurula başkan yardımcısı başkanlık eder.
   Koruma kurullarının çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar bir yönetmelikle belirlenir.

   Koruma Kurullarının oluşumu:
   Madde 58 - (Değişik: 17/6/1987 - 3386/15 md.) Koruma Kurulları aşağıda belirtilen üyelerden oluşur;
   a)Arkeoloji, sanat tarihi, müzecilik, mimari ve şehir plancılığı konularında uzmanlaşmış kişiler arasından Bakanlıkça seçilecek üç temsilci,
   b)Yükseköğretim Kurulunca, kurumlarının arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık, şehircilik bilim dallarından aynı daldan olmamak üzere iki öğretim üyesi,
   c)Görüşülecek konu, belediye sınırları içinde ise ilgili belediye başkanı veya teknik temsilcisi, dışında ise ilgili valilikçe seçilecek teknik temsilci,
   d)Görüşülecek konu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile ilgili ise Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden iki teknik temsilci,
   e)Görüşülecek konu, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilgili ise Vakıflar bölge müdürü veya teknik temsilcisi,
   f)Görüşülecek konu, Orman Genel Müdürlüğü ile ilgili ise konuyla ilgili teknik temsilci. Ayrıca kurula oy hakkı olmamak kaydıyla danışman uzman çağırılabilir.

   GÖREV ALANLARI: İzmir ili Bergama , Dikili, Foça, Kemalpaşa , Kınık , Menemen , Aliağa ilçeleri ve Manisa ilinin bütün ilçeleridir.