KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Koruma Bölge Kurulu Hakkında

TARİHÇE

Müdürlüğümüz Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde doğrudan merkeze bağlı olarak 1986 yılında kurulmuştur.

GÖREV ALANLARI: Kayseri - Yozgat - Kırşehir - Nevşehir - Niğde  İlleri ve bu illere bağlı tüm ilçeler

KORUMA BÖLGE KURULLARININ GÖREVLERİ:

Madde 57 – (DeğiĢik: 17/6/1987 - 3386/14 md.)
Koruma bölge kurulları, Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları çerçevesinde olmak kaydıyla aşağıdaki işleri yapmakla görevli ve yetkilidir.

a) Bakanlıkça tespit edilen veya ettirilen korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının tescilini yapmak,
b) Korunması gerekli kültür varlıklarının gruplandırılmasını yapmak,
c) Sit alanlarının tescilinden itibaren üç ay içinde geçiş dönemi yapı şartlarını belirlemek, (1)
d) Koruma amaçlı imar planları ile bunların her türlü değişikliklerini inceleyip karar almak, (1)(2)
e) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının koruma alanlarının tespitini yapmak,
f) Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarından özelliklerini kaybetmiş olanlarının tescil kaydını kaldırmak,
g) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanları ile sit alanlarına ilişkin uygulamaya yönelik kararlar almak.

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN GÖREVLERİ:

 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerinin çalışma esaslarına ilişkin yönerge Bakanlık Makamının 18.01.2013 tarih ve 12610 sayılı bakan onayı ile yürürlüğe girmiştir.

Koruma Bölge Kurullarının İdari ve Teknik Hizmetleri Genel Müdürlüğe bağlı Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerince yürütülür.

Koruma Bölge Kurullarında değerlendirilecek konular için başvurular ilgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine yapılır.

Konuların Kanunda belirtilen süreler içerisinde kurul gündemine alınmasından Koruma Bölge Kurulu müdürü sorumludur.

Müdürlüğe yapılan başvurular üzerine; konunun kapsamına göre en az iki uzman tarafından mahallinde inceleme yapılır.

Yapılan bu inceleme sonucu hazırlanan rapor ve diğer belgeler değerlendirilmek üzere koruma bölge kurullarına sunulur. Koruma Bölge Kurullarınca incelenip karara bağlanan proje ve belgeler mühürlenir, imzalanır. Yapılan değerlendirme sonucu alınan kararlar, yazışma usulüne göre koruma bölge kurulu müdürlükleri tarafından dağıtılır.

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce yapılması gerekli işlemlerin ve kararların uygulanmasına yönelik konuların takibi, süresi içinde müdürlükçe yapılır.