KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kamu Hizmet Standartları

                                                                           
Sıra NoHİZMETİN ADIBAŞVURUDA İSTENEN BELGELERHİZMET TAMAMLAMA SÜRESİ          (EN GEÇ)
12863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmazlara ilişkin başvuruların değerlendirilmesi1-Dilekçe                                                                        
2-Söz konusu taşınmaza ilişkin kadastral bilgiler
3-Başvuru sahibinin adres ve TC Kimlik Numarasının mevcut olması.
Rutin İşlem
2Bilgi Edinme BaşvurularıTalep yazısı15-30 gün
3Dilekçe Hakkının Kullanılması kapsamında gerçek veya tüzel kişi talepleriTalep yazısı3 ay
4Şikayet DeğerlendirmesiResmi yazı, dilekçe, e-posta yoluyla15-20 gün
5Vatandaş Bilgi Edinme Kanununa göre yapılan başvuruların cevaplandırılması1-Dilekçe, elektronik posta yoluyla30 gün
6Koruma Amaçlı İmar Planları1-Belediye meclis kararları                                                                              2-Halihazır ve Kadastral paftalar6ay
7Alan Yönetimi1-Alana ait halihazır haritalar,
2-Sit alanlarına ve tescilli yapılara ilişkin bilgi ve belgeler,
3-koruma amaçlı imar planları,
4-paydaşlara ilişkin bilgiler
3-6 ay
8Takas1-Dilekçe,
2-Tapu Senedi veya Çaplı Tasarruf Vesikası
3ay
92863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 13 üncü maddesi kapsamında Hazine ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde olan korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanları ile sit alanlarındaki taşınmazların satış ve hibesi ile ilgili işlemler1-taşınmaz malın çaplı tasarruf vesikası 
2-tapu senedi örneği
3- taşınmaz malın konumunu gösterir harita,
4-taşınmaz mallarla ilgili yapılacak müracaatlarda satış, hibenin gerekçesi ve varsa kullanım amacına ilişkin bilgiler.
Değişken
102863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun14 üncü maddesi kapsamında Hazine ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde olan korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanları ile sit alanlarındaki taşınmazların kiralama, tahsis, devir, terk, irtifa ve intifa hakkı verilmesi ile ilgili işlemler.1-taşınmaz malın çaplı tasarruf vesikası
2- tapu senedi örneği
3-taşınmaz malın konumunu gösterir harita,
4-taşınmaz mallarla ilgili yapılacak müracaatlarda kiralama, devir, terk, tahsis, irtifak ve intifa hakkı tesisinin gerekçesi ve varsa kullanım amacına ilişkin bilgiler.
Değişken
11Tespit, İrdeleme ve Belgeleme1-Dilekçe,
2- tespit ve tescili yapılan alana ya da taşınmaza ilişkin pafta ada  parsel ve yer bilgilerini gösterir belge
Rutin İşlem
12Su ürünleri yetiştiriciliği, sulak alanlar, askeri yasak bölgeler, milli parklar, OSB, Küçük Sanayi Siteleri, ÇED, Boru Hatları, Planlama Alanları, ÖÇK Alanları, Turizm Bölgeleri Alanları ve Merkezleri, Maden Ruhsatları, Enerji Santralleri ve Nakil Hatları, GSM Baz İstasyonları gibi konularda görüş bildirme1-Dilekçe,
2-söz konusu proje alanına ilişkin bilgi ve belgeler (plan, rapor, ÇED raporu vs)
Rutin İşlem
13Taşınmaz Kültür Envanter Listesi OluşturulmasıKoruma Bölge Kurulu KararıRutin İşlem


  KORUMA BÖLGE KURULLARINDA DEĞERLENDİRİLECEK KONULARA İLİŞKİN DOSYASINDA YER ALMASI GEREKEN BELGELER

   

TESCİL TALEBİ (Sit / Ya da Yapı Ölçeğinde)

            İşlem Süreci
            İlk Yazışma: 15 Gün, Kurula Yönelik Rapor Oluşturma: 60 Gün

            İhtiyaç Duyulan Belgeler
            ● Başvuru
            ● Güncel Mülkiyet Durumu Belgesi
            ● Kadastro Paftası
            ● Hâlihazır Harita
            ● 1/1000 Ölçekli İmar Planı Paftası (varsa)
            ● Kurum Görüşleri (Faaliyetleri etkilenen kurumlardan)
            ● Uzman Raporu (Vakıflar Genel/Bölge Müdürlüğünce iletilmesi durumunda)
            ● Anıt/Sit Fişi (Vakıflar Genel/Bölge Müdürlüğünce iletilmesi durumunda)
            ● Fotoğraf Albümü (Vakıflar Genel/Bölge Müdürlüğünce iletilmesi durumunda)

TESCİLDEN DÜŞME TALEBİ (Sit / Ya da Yapı Ölçeğinde)


           İşlem Süreci
           İlk Yazışma: 15 Gün, Kurula Yönelik Rapor Oluşturma: 30 Gün
           
           İhtiyaç Duyulan Belgeler
            ● Başvuru
            ● Güncel Mülkiyet Durumu Belgesi 

KORUNMA ALANI TESPİTİ

           İşlem Süreci

           İlk Yazışma: 15 Gün, Kurula Yönelik Rapor Oluşturma: 30 Gün

           İhtiyaç Duyulan Belgeler
           
● Başvuru
           ● Güncel Mülkiyet Durumu Belgesi
           ● Kadastro Paftası
           ● Hâlihazır Harita
           ● 1/1000 Ölçekli İmar Planı Paftası (varsa)

KORUMA GRUBU TAYİNİ

        
   İşlem Süreci
           İlk Yazışma:
 15 Gün, Kurula Yönelik Rapor Oluşturma: 30 Gün

           İhtiyaç Duyulan Belgeler

           ● Başvuru
           ● Güncel Mülkiyet Durumu Belgesi

PROJE GEREKTİRMEYEN TADİLAT VE TAMİRAT (BASİT ONARIM)

           İşlem Süreci

           İlk Yazışma: 
15 Gün, Kurula Yönelik Rapor Oluşturma: 30 Gün

           İhtiyaç Duyulan Belgeler
           ● Başvuru
           ● Güncel Mülkiyet Durumu Belgesi
           ● Yapının Yasal Durumuna İlişkin Belge (Tescilsiz yapılar için)

VERGİ MUAFİYETİ


           İşlem Süreci
           İlk Yazışma: 
15 Gün, Kurula Yönelik Rapor Oluşturma: 30 Gün

           İhtiyaç Duyulan Belgeler
           ● Başvuru
           ● Güncel Mülkiyet Durumu Belgesi
           ● İzinsiz Uygulama Olmadığına İlişkin Bilgi/Belge

RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON-REKONSTRÜKSİYON VE TADİLAT PROJELERİ

           İşlem Süreci
           İlk Yazışma:
 15 Gün, Kurula Yönelik Rapor Oluşturma: 60 Gün

           İhtiyaç Duyulan Belgeler
           ● Başvuru
           ● Güncel Mülkiyet Durumu Belgesi
           ● Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon-Rekonstrüksiyon Projeleri
           ● Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon-Rekonstrüksiyon Proje Raporları
           ● Proje ve eklerinin yüklendiği CD
           ● Fotoğraf Albümü (parsel ve çevresini panoramik gösteren, yapının iç ve dış detaylarını içeren ve çekim yönlerini gösteren)
           ● Aplikasyon Krokisi
           ● Çap
           ● Kadastro Paftası
           ● Hâlihazır Harita
           ● Röperli Kroki (Kotlu Kroki)
           ● 1/1000 Ölçekli İmar Planı Paftası (varsa)
           ● İmar Durumu (Restorasyon-Rekonstrüksiyon projeleri için)
           ● Kot Kesit (gerekmesi halinde)
           ● Vekâlet (Rölöve ve/veya restitüsyon projelerinin ilgili idare aracılığıyla gelmemesi halinde)

YENİ YAPILANMA VE TADİLAT PROJELERİ

           İşlem Süreci

           İlk Yazışma:
 15 Gün, Kurula Yönelik Rapor Oluşturma: 60 Gün

           İhtiyaç Duyulan Belgeler
           ● Başvuru
           ● Güncel Mülkiyet Durumu Belgesi
           ● Yeni Yapılanma/Tadilat Projesi (Belediye/İlgili idare onayı ve görüşüyle birlikte)
           ● Proje Teknik Raporu
           ● Proje ve eklerinin yüklendiği CD
           ● Aplikasyon Krokisi
           ● Çap
           ● Röperli Kroki (Kotlu Kroki)
           ● Kadastro Paftası
           ● Hâlihazır Harita
           ● 1/1000 Ölçekli İmar Planı Paftası
           ● İmar Durumu
           ● Kot Kesit (gerekmesi halinde)
           ● İnşaat İstikameti (gerekmesi halinde)

YAPI KULLANMA İZNİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ

        
   İşlem Süreci
           İlk Yazışma: 
15 Gün, Kurula Yönelik Rapor Oluşturma: 30 Gün
           
           İhtiyaç Duyulan Belgeler

           ● Başvuru
           ● Güncel Mülkiyet Durumu Belgesi
           ● Belediyesi/İlgili İdaresi Teknik Raporu
           ● Proje Müellifi Teknik Raporu
           ● Fotoğraf Albümü (parsel ve çevresini panoramik gösteren, yapının iç ve dış detaylarını içeren ve çekim yönlerini gösteren)

SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ

           İşlem Süreci

           İlk Yazışma: 15 Gün, Kurula Yönelik Rapor Oluşturma: 90 Gün

           İhtiyaç Duyulan Belgeler
           ● Başvuru
           ● Muvaffakatnameler
                      o Mal sahiplerinin (her parsel için en az birinin) ve ruhsatlı yeni yapıların proje müelliflerinin muvaffakatlarının alınmış olması esastır
           ● Sokak Sağlıklaştırma Projesi (mevcut durum ve öneri)
           ● Proje Teknik Raporu
           ● Proje ve eklerinin yüklendiği CD
           ● Fotoğraf Albümü (parsel ve çevresini panoramik gösteren, yapıların detaylarını içeren ve çekim yönlerini gösteren)
           ● Kadastro Paftası
           ● Hâlihazır Harita
           ● 1/1000 Ölçekli İmar Planı Paftası
           ● Yapıların Yasal Durumuna İlişkin Belge (tescilsiz yapılar için)

KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI VE REVİZYONU


           İşlem Süreci
           İlk Yazışma:
 15 Gün, Kurula Yönelik Rapor Oluşturma: 90 Gün

           İhtiyaç Duyulan Belgeler

           ● Başvuru
           ● Büro Tescil Belgesi
           ● Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Karnesi (İmar Planı Yapımı Yeterlilik Belgesi)
           ● Planlama Ekibinin Diploma Örnekleri
                      o Kentsel Sit (Şehir Plancısı, Restoratör Mimar, Peyzaj Mimarı, Sanat Tarihçisi, Sosyolog)
                      o Arkeolojik Sit (Şehir Plancısı, Restoratör Mimar, Arkeolog, Sosyolog)
                      o Tarihi Sit (Şehir Plancısı, Mimar, Tarihçi, Sosyolog)            
           ● İmar Planı Paftaları (planlama ekibince imzalı)
           ● Plan Araştırma Raporu (planlama ekibince imzalı)
           ● Plan Açıklama Raporu (planlama ekibince imzalı)
           ● Kurum Görüşleri (Araştırma Raporunun ekinde kurum üst yazıları ve paftaları ile birlikte)
           ● Jeolojik Jeoteknik Etüt (1. ve 2. Derece Arkeolojik Sitlerde gözlemsel, diğer alanlarda Kurul izniyle yapılacak sondaj sonuçlarına dayanan)
           ● Plan ve Eklerinin Yüklendiği CD
           ● Belediye/İlgili İdare Meclisi Kararı (Kurulda görüşülmesinin uygun olduğuna dair)

KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ (PARSEL ÖLÇEĞİNDE YA DA KISMİ)

           İşlem Süreci
           İlk Yazışma: 
15 Gün, Kurula Yönelik Rapor Oluşturma: 30 Gün

           İhtiyaç Duyulan Belgeler

           ● Başvuru
           ● İmar Planı Paftaları (planlama ekibince imzalı)
                      o İmar hattı değişikliği veya tescil taraması gibi konularda ‘Şehir Plancısı’ imzası yeterlidir, kat artırımı ya da fonksiyon değişikliği gibi konularda tüm planlama ekibinin imzasına ihtiyaç duyulmaktadır.
           ● Plan Açıklama Raporu
           ● Plan ve Eklerinin Yüklendiği CD
           ● Belediye/İlgili İdare Meclisi Kararı (Kurulda görüşülmesinin uygun olduğuna dair)

İMAR PLANI VE DEĞİŞİKLİĞİ (TESCİLLİ YAPI PARSELİ VE KORUNMA ALANINDA)

           İşlem Süreci
           İlk Yazışma: 15 Gün, Kurula Yönelik Rapor Oluşturma: 30 Gün

           İhtiyaç Duyulan Belgeler
           ● Başvuru
           ● Mevcut İmar Planı Paftası (plan değişikliği için)
           ● Öneri İmar Planı Paftası
           ● Plan Açıklama Raporu

ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ (ÖREN YERLERİ İÇİN)

          
 İşlem Süreci
           İlk Yazışma:
 15 Gün, Kurula Yönelik Rapor Oluşturma: 90 Gün

           İhtiyaç Duyulan Belgeler

           ● Başvuru
           ● Proje Ekibinin Diploma Örnekleri
                      o Alanın niteliğine göre özel teknik şartnamede belirlenmiş
           ● Çevre Düzenleme Projesi (Proje ekibince imzalı, Bakanlığımız ilgili biriminin görüşü ile birlikte)
           ● Çevre Düzenleme Projesi Notları
           ● Proje Teknik Raporu
           ● Proje ve Eklerinin Yüklendiği CD

TEVHİD, İFRAZ, YOLA TERK, YOLDAN İHDAS

           İşlem Süreci

           İlk Yazışma: 15 Gün, Kurula Yönelik Rapor Oluşturma: 30 Gün

           İhtiyaç Duyulan Belgeler

           ● Başvuru
           ● Güncel Mülkiyet Durumu Belgesi
           ● Değişiklik Bildirimine İlişkin Folyo
           ● Encümen kararı
           ● Kadastro Paftası
           ● Hâlihazır Harita
           ● 1/1000 Ölçekli İmar Planı Paftası ve İlgili Plan Hükümleri

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ

           İşlem Süreci
           İlk Yazışma:
 15 Gün, Kurula Yönelik Rapor Oluşturma: 30 Gün

           İhtiyaç Duyulan Belgeler

           ● Başvuru
           ● Güncel Mülkiyet Durumu Belgesi
           ● Kadastro Paftası
           ● Hâlihazır Harita
           ● 1/1000 Ölçekli İmar Planı Paftası ve ilgili Plan Hükümleri (varsa)
           ● Yapının yasal durumuna ilişkin belge

İRTİFAK HAKKI, SATIŞ, KİRALAMA

           İşlem Süreci
           İlk Yazışma: 15 Gün, Kurula Yönelik Rapor Oluşturma: 30 Gün

           İhtiyaç Duyulan Belgeler
           ● Başvuru
           ● Güncel Mülkiyet Durumu Belgesi
           ● Kadastro Paftası
           ● Hâlihazır Harita
           ● 1/1000 Ölçekli İmar Planı Paftası ve ilgili Plan Hükümleri (varsa)
           ● Yapının yasal durumuna ilişkin belge

İZİNSİZ UYGULAMA

           İşlem Süreci

           İlk Yazışma: 15 Gün, Kurula Yönelik Rapor Oluşturma: 30 Gün

           İhtiyaç Duyulan Belgeler

           ● Başvuru
           ● Belediyesi/İlgili İdaresi Teknik Raporu
           ● Fotoğraflar
           ● Ruhsat Eki Projesi (Tescilsiz yapılar için)

ALTYAPI UYGULAMALARI

           İşlem Süreci
           İlk Yazışma: 15 Gün, Kurula Yönelik Rapor Oluşturma: 30 Gün

           İhtiyaç Duyulan Belgeler
           ● Başvuru
           ● Altyapı Uygulamasına İlişkin Pafta
           ● Teknik Rapor
           ● Kadastro Paftası
           ● Hâlihazır Harita
           ● 1/1000 Ölçekli İmar Planı Paftası ve ilgili Plan Hükümleri (varsa)

MAİL-İ İNHİDAM DURUMUNDAKİ YAPILAR

           İşlem Süreci
           İlk Koruma Bölge Kurulu Toplantı Gündemine Alınması

           İhtiyaç Duyulan Belgeler
           ● Başvuru
           ● Mail-i İnhidam Raporu
           ● Fotoğraf Albümü


Kamu Hizmet Standartları
Kamu Hizmet Standartları