KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Koruma Bölge Kurulu Hakkında

KOCAELİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

3386 sayılı Kanunla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 51. maddesi ve Bakanlar Kurulu’nun 26.01.1998 gün ve 98/10550 sayılı kararı ile kurulması kararlaştırılan Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün faaliyete geçmesi Bakanlık Makamının 23.6.2006 tarih ve 7604 sayılı onayı ile uygun görülmüştür.

Faaliyete geçmesi için gerekli işlemlere 19.02.2007 tarihinde başlanmış ve 02.04.2007 tarih ve 55922 sayılı Makam oluru ile görev alanları belirlenmiştir. Müdürlüğümüzün görev alanında Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Yalova İlleri bulunmaktadır. Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 12.04.2007 tarihinde ilk toplantısını yaparak göreve başlamıştır.

Koruma Bölge Kurulu’nun görevleri 3386 sayılı ve 5226 sayılı kanunlar ile değişik 2863 sayılı kanunun 57 maddesi ile Bakanlıkça tespit edilen veya ettirilen korunması gerekli kültür varlıkları ile sit alanlarının tescilini yapmak, korunması gerekli kültür varlıklarının gruplandırılmasını yapmak, sit alanlarının tescilinden itibaren üç ay içinde geçiş dönemi yapı şartlarını belirlemek, koruma amaçlı imar planları ile bunların her türlü değişikliklerini inceleyip karar almak, korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının koruma alanlarının tespitini yapmak, korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarından özelliklerini kaybetmiş olanlarının tescil kaydını kaldırmak, korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları ve koruma alanlarıyla sit alanlarına ilişkin uygulamaya yönelik kararlar almak olarak belirlenmiştir.

Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Koruma Bölge Kurulu’nun kanunla belirlenen görevlerini yerine getirmesi sırasında her türlü teknik ve idari hizmetlerini ilgili yönetmelikler ve yönergeler çerçevesinde yürütecektir.