KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Koruma Bölge Kurulu Hakkında

TARİHÇE

• Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Diyarbakır Koruma Kurulu Büro Müdürlüğü adıyla 1988 yılında Yenişehir semtinde yer alan Kültür Sarayı'nın 6. katında 3 odada hizmet vermekteydi. 1998 yılında Suriçi kentsel sit alanı içerisinde geleneksel bir Diyarbakır evinin kamulaştırması yapılarak Müdürlüğümüze tahsisi yapılmıştır. 1998'den itibaren hizmetine İnönü Caddesi Ziya Gökalp Sokak No:16-18'te devam etmektedir.

• Kurulduğu dönemde Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Siirt, Şırnak, Batman, Bitlis, Van, Hakkari ve Şanlıurfa illeri olmak üzere görev alanında toplam 10 il bulunmaktaydı. Koruma Kurulu Müdürlüğü görev alanlarında, Şanlıurfa, Van ve Mardin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlükleri’nin kurulmasıyla değişiklik yapılmıştır. Şu an Diyarbakır, Batman ve Elazığ illeri Müdürlüğümüz görev kapsamındadır. Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nde bugün itibariyle 22 uzman ve 9 idari personel olmak üzere toplam 31 adet personel mevcuttur.

• 1988 yılından 2004 yılına kadar Diyarbakır Koruma Kurulu Büro Müdürlüğü adıyla 338 adet toplantı gerçekleştirilerek 3517 sayılı karar alınmıştır. Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü olarak 2004 yılı Temmuz ayından 2011 Ekim ayına kadar 194 toplantı gerçekleştirilip 4090 karar alınmıştır. 2011 yılı 08.08.2011 tarih ve 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Tabiatın kaldırılmasından sonra 422 toplantı gerçekleştirilmiş olup 10502 karar alınmıştır.

KURUMUMUZUN AMACI VE GÖREVLERİ:

Kurulumuz Sanat Tarihi, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Hukuk ve Arkeoloji bilim dallarından Bakanlığımızca belirlenen 7 daimi üye ve ilgili kurum temsilcisi üyelerden oluşmaktadır. Kurul Üyelerimizin şehir dışından gelmesi nedeniyle; Kurul gündeminin sürekli açık olması, zaman ve kamu kaynaklarının doğru ve verimli kullanımı açısından, Kurul toplantıları ayda bir kez toplanarak genelde 3 gün peş peşe toplantı yapılmaktadır. Konuların yoğunluğuna göre bazen 4 gün düzenlenmektedir. Kurul toplantılarımız rutin olarak Caminebi Mahallesi İnönü Cadddesi Ziyagökalp Sokak No:16-18 Sur/Diyarbakır adresinde bulunan Müdürlük binamızda yapılmaktadır. Gerekli durumlarda hizmet alanımıza giren il ve ilçelerde de toplantı düzenlenmektedir.

Diyarbakır, Batman ve Elazığ il sınırlarında bulunan taşınmazlara ilişkin 3386 ve 5226 sayılı yasa ile değişik 2863 sayılı Kültür ve Koruma Yasası, bu yasaya bağlı çıkartılmış, yürürlükte olan yönetmelik, yönerge, tüzük, Yüksek Kurul ve İlke kararları, Bakanlığımızın yayınladığı genelgeler, ilgili Bakanlıkların korumaya ilişkin çıkardıkları yönetmelikler ve Kamu İdaresinin bir bütün olarak uyması gerektiği tüm mevzuat kapsamındaki yetki ve yükümlülükler çerçevesinde;

1-Kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişiliklere 2863 sayılı yasa kapsamında olup olmadığı hakkında görüş bildirmek

2-Taşınmaz kültür varlıklarının tespit, tescil işlemlerini yürütmek ve Kurul gündemine almak

3-Taşınmaz kültür varlıklarının tadilat, onarım, işlev verme işlemleri, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri ile çevre düzenleme projelerini incelemek ve Kurul gündemine almak

4-2863 sayılı yasa kapsamında kalan alanlarda tevhit, ifraz vb. konularını Kurul gündemine almak

5-Kamu kurum ve kuruluşlar ile Maliye Hazinesine ait taşınmazların intifa, satış, kiralama, tahsis, trampa vs. konularını inceleyerek 2863 sayılı yasa kapsamında görüş vermek

6-Kurul gündemine alınan konular için her ay kurul toplantılarını düzenlemek ve organize etmek

7-Diyarbakır, Batman ve Elazığ il sınırlarında Müdürlükçe işlem gören taşınmazların arşiv dosyalarını tutmak

8-Taşınmaz kültür varlıkları ve bunların koruma alanları, etkileşim geçiş bölgelerinde ve sit alanlarında her türlü uygulama konularını Kurul gündemine almak

9-Alınan Kurul kararlarını ilgili kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilere dağıtımını yapmak

10-Geçici dönem yapılanma koşullarının belirlenmesi , KAİP veya İmar Planı değerlendirmesi, tadilatı, revizyonu vs. konularını incelemek ve Kurul gündemine almak

11-Kültür varlıklarının tescilden düşürülmesi, sit alanlarının irdelenmesi konularını incelemek ve Kurul gündemine almak

12-Taşınmaz kültür varlıklarında 2863 sayılı kanuna muhalefet konularını incelemek ve Kurul gündemine almak

GÖREV ALANLARI: DİYARBAKIR, ELAZIĞ, BATMAN