KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

KORUMA BÖLGE KURULU HAKKINDA

TARİHÇE

Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Diyarbakır Koruma Kurulu Büro Müdürlüğü adıyla 1988 yılında Yenişehir semtinde yer alan Kültür Sarayı'nın 6. katında 3 odada hizmet vermekteydi. 1998 yılında Suriçi kentsel sit alanı içerisinde geleneksel bir Diyarbakır evinin kamulaştırması yapılarak Müdürlüğümüze tahsisi yapılmıştır. Şu an İnönü Caddesi Ziya Gökalp Sokak No:23'de 1998'den beri hizmetine devam etmektedir.

Kurulduğu dönemde Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Siirt, Şırnak, Batman, Bitlis, Van, Hakkari ve Şanlıurfa illeri olmak üzere görev alanında toplam 10 il bulunmaktaydı. 2006 yılı Şubat ve Mart ayları itibariyle Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün kurulmasıyla Şanlıurfa ili, Van Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün kurulmasıyla ise Bitlis ve Hakkari illeri Van Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün görev alanına dahil edilmiştir. Şu an Diyarbakır, Batman, Elazığ, Siirt ve Şırnak illeri Müdürlüğümüz görev kapsamındadır. Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nde bugün itibariyle 16 uzman ve 10 idari personel olmak üzere toplam 26 adet personel mevcuttur.

1988 yılından 2004 yılına kadar Diyarbakır Koruma Kurulu Büro Müdürlüğü adıyla 338 adet toplantı gerçekleştirilerek 3517 sayılı karar alınmıştır. Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü olarak 2004 yılı Temmuz ayından 2011 Ekim ayına kadar 194 toplantı gerçekleştirilip 4090 karar alınmıştır. 2011 yılı 08.08.2011 tarih ve 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Tabiatın kaldırılmasından sonra 58 toplantı gerçekleştirilmiş olup 1471 karar alınmıştır.

KORUMA BÖLGE KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde57–(Değişik:17/6/1987-3386/14md.)
Koruma bölge kurulları, Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları çerçevesinde olmak kaydıyla aşağıdaki işleri yapmakla görevli ve yetkilidir.
a) Bakanlıkça tespit edilen veya ettirilen korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının tescilini yapmak,
b)Korunması gerekli kültür varlıklarının gruplandırılmasını yapmak,
c) Sit alanlarının tescilinden itibaren üç ay içinde geçiş dönemi yapı şartlarını belirlemek,
d) Koruma amaçlı imar planları ile bunların her türlü değişikliklerini inceleyip karar almak,
e) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının koruma alanlarının tespitini yapmak,
f) Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarından özelliklerini kaybetmiş olanlarının tescil kaydını kaldırmak,
g) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanları ile sit alanlarına ilişkin uygulamaya yönelik kararlar almak. (1)

(Ek:11/02/2009 tarih, 27138 sayılı R.G.)16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun uyarınca ilan edilen yenileme bölgelerinde yenileme projelerini onaylamak üzere 5366 sayılı Kanun uyarınca oluşturulan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları da bu maddede belirtilen işleri yapmakla görevli ve yetkilidir.
(Değişik fıkra: 27/07/2004 tarih, 25535 sayılı R.G.)Koruma bölge kurullarının başkan ve yardımcıları, üyeler arasından kurulca seçilir. Başkanın yokluğunda kurula, başkan yardımcısı başkanlık eder.
(Değişik fıkra: 27/07/2004 tarih, 25535 sayılı R.G.)Koruma bölge kurulları, toplantıya katılması gereken üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alırlar. Ancak karar yeter sayısı Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulunca seçilen üye sayısının salt çoğunluğundan az olamaz. Alınan kararlar bu Kanun ve ilke kararlarındaki dayanakları ile bilimsel gerekçeleri belirtilerek yazılır.

(Değişik fıkra: 4/2/2009-5835/3 md.) Koruma bölge kurullarının teknik ve idari hizmetleri, koruma bölge kurulu müdürlükleri tarafından yürütülür. Üçten fazla koruma bölge kurulu bulunan illerde, kurullar arasında teknik ve idari işlerde koordinasyonu sağlamak üzere koruma bölge kurulları koordinasyon müdürlüğü kurulur. Koruma bölge kurulu müdürlükleri, koruma bölge kurulları koordinasyon müdürlüğüne bağlı olarak çalışır.

(Ek fıkra:27/07/2004 tarih, 25535 sayılı R.G.)Koruma bölge kurulu, belgeleri tam olarak koruma bölge kuruluna ibraz edildiği tarihten itibaren, koruma amaçlı imar plânlarını en geç altı ay, uygulamaya yönelik projeleri ise en geç üç ay içinde karara bağlar.

(Ek fıkra:27/07/2004 tarih, 25535 sayılı R.G.)Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında, 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci maddesi kapsamına giren ruhsata tâbi olmayan tadilat ve tamiratlar; özgün biçim ve malzemeye uygun olarak, bünyesinde koruma, uygulama ve denetim büroları kurulmuş idarelerin izin ve denetimi ile yapılır. Bunların dışında her türlü inşaî ve fizikî müdahale koruma bölge kurulunun izni ile yapılır.

(Ek fıkra:27/07/2004 tarih, 25535 sayılı R.G.)Ancak, koruma amaçlı imar plânı onaylanmış sit alanlarında, taşınmaz kültür varlığının bulunduğu parseller dışındaki inşaî ve fizikî müdahaleler, koruma amaçlı imar plânı hükümleri doğrultusunda, bünyesinde koruma, uygulama ve denetim büroları kurulmuş idarelerin izin ve denetimi ile yapılır.

(Ek fıkra:27/07/2004 tarih, 25535 sayılı R.G.)Vakıflar Genel Müdürlüğü idare ve denetiminde olan mazbut vakıfların veya mülhak vakıfların mülkiyetindeki kültür varlıklarının 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci maddesi kapsamına giren ruhsata tâbi olmayan tadilat ve tamiratları, özgün biçim ve malzemeye uygun olarak Vakıflar Genel Müdürlüğünce yaptırılır.
(Ek fıkra:27/07/2004 tarih, 25535 sayılı R.G.)Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların koruma alanlarında yapılan tadilat ve tamiratlara ilişkin uygulama öncesi ve sonrasına ait rapor ve belgeleri, ilgili idareler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce ilgili koruma bölge kurulu müdürlüklerine gönderilir.
(Ek fıkra:27/07/2004 tarih, 25535 sayılı R.G.)Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.
(**ilgili mevzuat)

1) koruma, uygulama ve denetim büroları, proje büroları ile eğitim birimlerinin kuruluş, izin, çalışma usul ve esaslarına dair yönetmelik
2) kültür ve tabiat varlıklarını koruma yüksek kurulu ve koruma bölge kurulları çalışmaları ile koruma yüksek kuruluna yapılacak itirazlara dair yönetmelik)

KURUMUMUZUN AMACI VE GÖREVLERİ:

Kurul Üyelerimizin beşinin şehir dışından gelmesi nedeniyle; Kurul gündeminin sürekli açık olması, zaman ve Kamu kaynaklarının doğru ve verimli kullanımı açısından, Kurul toplantıları o ayda bir kez, toplanarak genelde 3 gün peş peşe toplantı yapılmaktadır.Konuların yoğunluğuna göre bazen 4 gün düzenlenmektedir.

1-3386 ve 5226 sayılı yasa ile değişik 2863 sayılı Kültür ve Koruma Yasası, bu yasaya bağlı çıkartılmış, yürürlükte olan yönetmelik, yönerge, tüzük, Yüksek Kurul ve İlke kararları, Bakanlığımızın yayınladığı genelgeler, ilgili Bakanlıkların korumaya ilişkin çıkardıkları yönetmelikler ve Kamu İdaresinin bir bütün olarak uyması gerektiği tüm mevzuat kapsamındaki yetki ve yükümlülükler çerçevesinde
2-Müdürlüğümüz hizmet alanımıza giren 6 vilayette kültürel mirasın tespiti,tescili, kullanımı,korunması ve bu mirasa ilişkin tüm hizmetler yürütülmektedir.
3-Sorunların çözümünde, genelde makro ölçekli planlamalar ve ölçütlerde çözüm üretilmekte, parsel bazındaki çözümlemeler ikincil sırada yer almaktadır.
4-Tespit ve tescil işlemler, koruma imar planları ve yeni bilimsel nitelikli sit alanlarının oluşturulmasına çalışılmaktadır.
5-Bilimsel ölçütlere dayalı olmayan sit alanları üzerinde, ekip çalışması anlayışıyla yeniden irdeleme yapılmaktadır.
6-Alınan kararların yasalar ve ilke kararlarıyla çelişmemesi ve Devletin sürekliliği ilkesi ile ters düşmemesine özen göstermektedir.
7-Olanaklar ölçüsünde tescili yapılan taşınmaz kültür varlıkları ve sit alanları düşük ölçekte haritalara işlenmeye çalışılmaktadır.
8-Gündemimizin tıkanmaması için toplantılarda en seri şekilde karar üretilmeye çalışılmaktadır.
9-Toplantı günü içinde dosyalar karara bağlanarak kararlar kurul üyelerince imza altına alınmaktadır.Toplantıların bitiminde alınan kararlar gerekli yerlere Müdürlüğümüzce dağıtılmaktadır.
10-Kurul toplantılarımız rutin olarak İnönü Cadddesi, Ziyagökalp Sokak No:23 Diyarbakır adresinde bulunan Müdürlük binamızda yapılmaktadır.Gerekli durumlarda hizmet alanımıza giren il ve ilçelerde de toplantı düzenlenmektedir.